دفتر تلفن جدید


نمایش 1 تا 10 مورد از کل 494 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم نیافرکارشناس دانشجویی فرهنگیمعاونت دانشجویی فرهنگی
دکتر مرتضویمدیرگروه علوم سیاسیدانشکده علوم انسانی
خانم دکتر غزازانیکارشناس پژوهش
آقای شیرین پورکارشناس دبیر خانهدانشکده فنی و مهندسی
خانم دکتر ملکی اسکوئیمدیر گروه حسابداری مقطع کارشناسیدانشکده مدیریت و علوم اجتماعی
خانم دکتر علیپور درویشمدیر گروه مدیریت دولتی مقطع تحصیلات تکمیلیدانشکده مدیریت
آقای نوائیکارشناس دبیرخانهدانشکده مدیریت و علوم اجتماعی
آقای نوروزی مقدمانتظاماتاداره حفاظت فیزیکی
آقای سلیمان پورکارشناس امور آموزشیمعاونت آموزشی
خانم دکتر آدابیمدیر گروه ارشد کامپیوتردانشکده برق و کامپیوتر