دفتر تلفن جدید


نمایش 1 تا 10 مورد از کل 549 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای فروزشکارشناس اداره تغذیهامور دانشجویی ستاد
خانم ادیب زادهمعاونت آموزشی دانشجویی فرهنگیدانشکده مدیریت
آقای گودرزیکارشناس آموزشدانشکده فنی و مهندسی
آقای پور شریفکارشناس آموزشدانشکده مدیریت
سانترال مرکزی1000-1009
دفتر ریاست واحد1100دفتر ریاستریاست واحد
آقای محمدی1101مدیر روابط عمومیحوزه ریاست
آبدار خانه ط 51102آبدار خانه ط 5حوزه ریاست ط 5 دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی و دانشکده زبانهای خارجی
آقای جهانیان1103راننده ریاست واحدریاست
خانم دکتر ببری گنبد1104مدیر امور بین المللریاست واحد