دفتر تلفن جدید


نمایش 1 تا 10 مورد از کل 578 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
دکتر مرتضویمدیرگروه علوم سیاسیدانشکده علوم انسانی
خانم دکتر علیپور درویشمدیر گروه مدیریت دولتی مقطع تحصیلات تکمیلیدانشکده مدیریت
آقای نوائیکارشناس دبیرخانهدانشکده مدیریت و علوم اجتماعی
خانم دکتر آدابیمدیر گروه ارشد کامپیوتردانشکده برق و کامپیوتر
خانم محتشم نیاکارشناس کتابداردانشکده علوم زیستی
آقای دکتر اسدزادهمدیر گروه صنایع ارشددانشکده فنی و مهندسی
خانم دکتر منا احمدیمدیر گروه مهندسی صنایعدانشکده فنی و مهندسی
آقای دکتر نوریمدیر گروه شهرسازیدانشکده فنی و مهندسی
آقای ذوالفقارکارشناس عمرانعمران
سید حسین سجادیسرپرستدانشکده الهیات