دفتر تلفن جدید


نمایش 91 تا 100 مورد از کل 578 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای هدایتی1280رییس اداره مطالعاتمعاونت آموزشی
آقای مشفق1281کارشناس امور آموزشیمعاونت آموزشی
خانم شیاسی1282کارشناس امور آموزشیمعاونت آموزشی
خانم رفیعی مقدم1283مسئول دبیر کمیته منتخب هیات علمیمعاونت آموزشی
خانم بخشائی1290رئیس اداره کارگزینی هیات علمیمعاونت آموزشی
خانم باقری نیا1291کارشناس امور آموزشیمعاونت آموزشی
خانم مقدم1292کارگزین هیات علمیمعاونت آموزش
خانم زهره جعفری1293کارشناس امور آموزشمعاونت آموزش
آقای خسروی1294کارشناس امور آموزشمعاونت آموزش
خانم محمودی زرندی1295کارشناس امور آموزشمعاونت آموزش