دفتر تلفن جدید


نمایش 91 تا 100 مورد از کل 553 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم زهرا لطیفی1343کارشناس اداره هزینهمعاونت اداری و مالی
خانم ابوالحسنی1350رئیس دفتر داریمعاونت اداری و مالی
آقای آزادی1351کارشناس دفتر داریمعاونت اداری و مالی
خانم سرخه1352کارشناس دفتر داریمعاونت اداری و مالی
آقای قادری1360رئیس اداره حقوق و دستمزدمعاونت اداری و مالی
خانم مفرج1361کارشناس اداره حقوقمعاونت اداری و مالی
خانم شیدایی1363کارشناس اداره حقوقمعاونت اداری و مالی
خانم قرائی پور1364کارشناس پژوهش مامور در اداره حقوق و دستمزداداره حقوق و دستمزد
آقای رمضان زاده1370رئیس اداره اموالمعاونت اداری و مالی
آقای لطیفی1371کارشناس اداره اموالمعاونت اداری و مالی