دفتر تلفن جدید


نمایش 541 تا 549 مورد از کل 549 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای رستم میری9500مدیر امور آموزشی ، پژوهشی و فناوری دانشکده علوم و فنون دریایی و دانشکده فنی و مهندسیدانشکده علوم و فنون دریایی
خانم نصیری9520کارشناس تحصیلات تکمیلیدانشکده علوم و فنون دریایی
آقاجان پور9530امتحاناتدانشکده علوم و فنون دریایی
جلالی9550برنامه ریزیدانشکده علوم و فنون دریایی
صادقی9600پژوهشدانشکده علوم و فنون دریایی
قیومی9700دانشجویی و فرهنگیدانشکده علوم و فنون دریایی
آقای دکتر استعلاجی9800ریاستدانشکده علوم و فنون دریایی
آقای بهاری9801مسئول دفتردانشکده علوم و فنون دریایی
آقای دکتر ترابی9802معاونتدانشکده علوم و فنون دریایی