دفتر تلفن جدید


نمایش 51 تا 60 مورد از کل 578 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای ستارپور1145رئیس حفاظت فیزیکیریاست
خانم عبدی1146حفاظت فیزیکیریاست
انتظامات1147درب جنوبریاست
انتظامات1148درب شمالریاست
انتظامات1149درب کارگاهیریاست
آقای اشرفی1150مدیر گزینشریاست
آقای ملا1151کارشناس امور گزینشریاست
آقای دکتر میهمی1160مدیر دفتر امور حقوقیریاست
آقای محمدی1161متصدی امور دفتری بایگانی حقوقیریاست
آقای گودرزی1162کارشناس امور حقوقیحوزه ریاست