دفتر تلفن جدید


نمایش 61 تا 70 مورد از کل 578 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای البرز1170مدیر امور ورزشیریاست
خانم ها شریفی- صدقیانی1171کارشناسان امور ورزشیریاست
آقای بدر نژاد1181رئیس اداره امور پشتیبانیاداری و مالی
خانم حمیده دهقانی1190کارشناس مسئولامور شاهد و ایثارگران
پیام گیر روابط عمومی1192پیام گیر روابط عمومیریاست
فکس روابط عمومی1193فکس روابط عمومیریاست
آقای دکتر یونسی1200سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیمعاونت آموزشی
آقای خلیلی پاشا1201مسئول دفترمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
آقای مصطفائی1202مدیر کل آموزشمعاونت آموزشی
آقای آقائی زاده1203متصدی امور دفتری مدیر کل آموزشمعاونت آموزشی