دفتر تلفن جدید


نمایش 61 تا 70 مورد از کل 549 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم طباطبایی1242کارشناس امور آموزشیمعاونت آموزشی
آقای فقیه عبداللهی1243کارشناس امور آموزشیمعاونت آموزشی
آقای مظاهری نژاد1250رییس اداره خدمات آموزشیمعاونت آموزشی
خانم سلطانی1260رئیس اداره تحصیلات تکمیلیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
خانم کارگری1262کارشناس خدمات ماشینیمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
آقای صمدی1270رییس اداره برنامه ریزیمعاونت آموزشی
آقای یار احمدی1271کارشناس اداره برنامه ریزیمعاونت آموزشی
آقای بهمنی1280رییس اداره مطالعاتمعاونت آموزشی
آقای مشفق1281کارشناس امور آموزشیمعاونت آموزشی
خانم شیاسی1282کارشناس امور آموزشیمعاونت آموزشی