دفتر تلفن جدید


نمایش 81 تا 90 مورد از کل 578 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای سلیمان پور1234کارشناس امور آموزشیمعاونت آموزشی
خانم رحیمی تفرشی1240رییس اداره ثبت ناممعاونت آموزشی
خانم طباطبایی1242کارشناس امور آموزشیمعاونت آموزشی
آقای فقیه عبداللهی1243کارشناس امور آموزشیمعاونت آموزشی
آقای مظاهری نژاد1250رییس اداره خدمات آموزشیمعاونت آموزشی
آقای محسنی پور1251کارشناس امور آموزشیمعاونت آموزش
خانم معاشر1260رییس اداره تحصیلات تکمیلیمعاونت آموزشی
خانم کارگری1262کارشناس خدمات ماشینیمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
آقای صمدی1270رییس اداره برنامه ریزیمعاونت آموزشی
آقای یار احمدی1271کارشناس اداره برنامه ریزیمعاونت آموزشی