دفتر تلفن جدید


نمایش 1 تا 10 مورد از کل 527 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
مسئول حراست مدیریت1143ریاست
آقای خلیلی پاشامعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
تعاونی مصرف کارکنان1853
انتظامات سوله1144-------------ریاست
آبدارخانه ط- همکف7102---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- 17103---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- 27104---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- 37105---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- 47106---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- 57107---------------دانشکده زبانهای خارجی