دفتر تلفن جدید


نمایش 31 تا 40 مورد از کل 550 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
حفاظت فیزیکی4806انتظامات برادراندانشکده فنی و مهندسی
انتظامات خواهران2806انتظامات خواهراندانشکده مدیریت
انتظامات خواهران7805انتظامات خواهراندانشکده علوم انسانی
حفاظت فیزیکی4805انتظامات خواهراندانشکده فنی و مهندسی
آقای جمال حسینی7101اپراتوردانشکده زبانهای خارجی
خانم کوزه گر1519اپراتورمعاونت دانشجویی
خانم احدی6703اپراتوردانشکده شیمی
بانک ملی1339بانک ملیدانشکده علوم انسانی
خانم قزل1816بایگانی کارگزینیمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
بسیج2505برادراندانشکده مدیریت