دفتر تلفن جدید


نمایش 71 تا 80 مورد از کل 577 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
حراست7804دانشکده زبان­هادانشکده زبانهای خارجی
خانم دکتر فرهنگ متین1107دبیر شوراهای علمیریاست
خانم میرزا ابراهیم تهرانی1109دبیر کارگروه مدیریت ریسکریاست
خانم گروسی4101دبیرخانهدانشکده فنی و مهندسی
آقای امجد احمدی4102دبیرخانهدانشکده فنی و مهندسی
خانم شاداب6101دبیرخانهدانشکده شیمی
آقای نوایی2101دبیرخانهدانشکده مدیریت
آقای علی رحم نظری2102دبیرخانه دانشکده مدیریتدانشکده مدیریت
انتظامات1147درب جنوبریاست
انتظامات1148درب شمالریاست