دفتر تلفن جدید

نمایش 1 تا 10 مورد از کل 454 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای مسافر1707متصدی امور چاپ
نسبی1383حسابذار اذاره رسیدگی به اسناد
آقای نوروزی مقدمانتظاماتاداره حفاظت فیزیکی
سیده زهرا حسنی1521متصدی تلفخانهامور دانش آموختگان
خانم حمیده دهقانکارشناس مسئولامور شاهد و ایثارگران
خانم کیا دربندسری3522کارشناس آموزشتحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت
آقای محمدی1101رئیس دفتر حوزه ریاستحوزه ریاست
سید حسین سجادیسرپرستدانشکده الهیات
آقای طیبی5100مدیر داخلیدانشکده برق و کامپیوتر
آقای اسداللهی5200اتاق اساتیددانشکده برق و کامپیوتر