دفتر تلفن جدید

نمایش 1 تا 10 مورد از کل 479 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم کیانی میاردان1210مسئول امور کمیسیون ها و شوراها
آقای مسافر1707متصدی امور چاپ
نسبی1383حسابذار اذاره رسیدگی به اسناد
خانم شریف نیا6636سرپرست آزمایشگاهآزمایشگاه محمودیه
خانم طهوری6637کارشناس آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزی
آقای نوروزی مقدمانتظاماتاداره حفاظت فیزیکی
سیده زهرا حسنی1512کارشناسامور دانش آموختگان
خانم حمیده دهقان1190کارشناس مسئولامور شاهد و ایثارگران
آقای دکتر جبه داری5302مدیر گروه مهندسی کامپیوتر مقطع تحصیلات تکمیلیبرق و کامپیوتر
خانم کیا دربندسری3522کارشناس آموزشتحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت