دفتر تلفن جدید

نمایش 1 تا 10 مورد از کل 442 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای مسافر1707متصدی امور چاپ
سیده زهرا حسنی1521متصدی تلفخانهامور دانش آموختگان
آقای طیبی5100مدیر داخلیدانشکده برق و کامپیوتر
آقای اسداللهی5200اتاق اساتیددانشکده برق و کامپیوتر
آقای رضازاده5201اتاق اساتیددانشکده برق و کامپیوتر
آقای دکتر مجیدیان5300مدیر گروه –م شیمیدانشکده برق و کامپیوتر
آقای دکتر سمیع پور5301مدیر گروه شیمیدانشکده برق و کامپیوتر
آقای دکتر ضیائی5302مهندسی کامپیوتردانشکده برق و کامپیوتر
خانم دکتر آدابی5303مدیر گروه ارشد کامپیوتردانشکده برق و کامپیوتر
آقای دکتر ریاحی کاشانی5308مدیر گروه مهندسی برقدانشکده برق و کامپیوتر