دفتر تلفن جدید


نمایش 1 تا 10 مورد از کل 577 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم کیانی میاردان1210مسئول امور کمیسیون ها و شوراها
آقای مسافر1707متصدی امور چاپ
خانم نسبی1383حسابذار اداره رسیدگی به اسناد
تعاونی مصرف کارکنان1853
خانم شریف نیا6636سرپرست آزمایشگاهآزمایشگاه محمودیه
آقای بهارلوئی6638کارشناس آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزی
خانم طهوری6637کارشناس آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزی
خانم دکتر سلیمی6610رئیس اداره آزمایشگاه ها و کارگاه ها و سرپرست مجتمع آزمایشگاهی مرکزیآزمایشگاه مرکزی واحد
آقای خداوردی1863کارشناس تدارکاتادارای و مالی
خانم قرائی پور1364کارشناس پژوهش مامور در اداره حقوق و دستمزداداره حقوق و دستمزد