دفتر تلفن جدید


نمایش 1 تا 10 مورد از کل 528 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم دکتر غزازانی1634کارشناس پژوهش
خانم کیانی میاردان1210مسئول امور کمیسیون ها و شوراها
آقای مسافر1707متصدی امور چاپ
نسبی1383حسابذار اذاره رسیدگی به اسناد
تعاونی مصرف کارکنان1853
خانم شریف نیا6636سرپرست آزمایشگاهآزمایشگاه محمودیه
آقای بهارلوئی6638کارشناس آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزی
خانم طهوری6637کارشناس آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزی
خانم دکتر سلیمی6610رئیس اداره آزمایشگاه ها و کارگاه ها و سرپرست مجتمع آزمایشگاهی مرکزیآزمایشگاه مرکزی واحد
آقای خداوردی1863کارشناس تدارکاتادارای و مالی