دفتر تلفن جدید


نمایش 1 تا 10 مورد از کل 499 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم دکتر غزازانی1634کارشناس پژوهش
خانم کیانی میاردان1210مسئول امور کمیسیون ها و شوراها
آقای مسافر1707متصدی امور چاپ
نسبی1383حسابذار اذاره رسیدگی به اسناد
خانم شریف نیا6636سرپرست آزمایشگاهآزمایشگاه محمودیه
آقای بهارلوئی6638کارشناس آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزی
خانم طهوری6637کارشناس آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزی
خانم دکتر سلیمی1650رئیس اداره آزمایشگاه ها و کارگاه ها و سرپرست مجتمع آزمایشگاهی مرکزیآزمایشگاه مرکزی واحد
آقای خداوردی1863کارشناس تدارکاتادارای و مالی
آقای نوروزی مقدمانتظاماتاداره حفاظت فیزیکی