دفتر تلفن جدید


نمایش 1 تا 10 مورد از کل 549 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم کیانی میاردان1210مسئول امور کمیسیون ها و شوراها
آقای مسافر1707متصدی امور چاپ
سانترال مرکزی1000-1009
خانم معین1459پیمانکار
خانم شریف نیا6636سرپرست آزمایشگاهآزمایشگاه محمودیه
آقای بهارلوئی6638کارشناس آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزی
خانم طهوری6637کارشناس آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزی
خانم دکتر سلیمی6610رئیس اداره آزمایشگاه ها و کارگاه ها و سرپرست مجتمعآزمایشگاه مرکزی واحد
خانم قرائی پور1364کارشناس پژوهش مامور در اداره حقوق و دستمزداداره حقوق و دستمزد
آقای بدر نژاد1181رئیس اداره امور پشتیبانیاداری و مالی