دفتر تلفن جدید


نمایش 21 تا 30 مورد از کل 488 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای طیبی5100مدیر داخلیدانشکده برق و کامپیوتر
آقای اسداللهی5200اتاق اساتیددانشکده برق و کامپیوتر
آقای رضازاده5201اتاق اساتیددانشکده برق و کامپیوتر
خانم دکتر آدابیمدیر گروه ارشد کامپیوتردانشکده برق و کامپیوتر
آقای دکتریزدانی5305مدیر گروه مهندسی ITدانشکده برق و کامپیوتر
خانم باوندی4600رییس پژوهشدانشکده برق و کامپیوتر
خانم محتشم5603کارشناس کتابداردانشکده برق و کامپیوتر
خانم صادقی5604سایت کامپیوتردانشکده برق و کامپیوتر
خانم حمیدی5511کارشناس آموزشدانشکده برق و کامپیوتر
خانم دانشور5512کارشناس آموزشدانشکده برق و کامپیوتر