دفتر تلفن جدید

نمایش 51 تا 60 مورد از کل 483 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای قناعتچی7801متصدی امور دفتری و بایگانیدانشکده زبانهای خارجی
آقای دکتر یونسی7800رییس دانشکده زبان­های خارجیدانشکده زبانهای خارجی
حراست7804دانشکده زبان­هادانشکده زبانهای خارجی
انتظامات خواهران7805انتظامات خواهراندانشکده زبانهای خارجی
انتظامات برادران7806انتظامات برادراندانشکده زبانهای خارجی
آقای قلی نژاد1860کارشناس مسئول بازرگانیدانشکده زبانهای خارجی
آقای جمال حسینی7101اپراتوردانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- همکف7102---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- 17103---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- 27104---------------دانشکده زبانهای خارجی