دفتر تلفن جدید


نمایش 61 تا 70 مورد از کل 488 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آبدارخانه ط- 27104---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- 37105---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- 47106---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- 57107---------------دانشکده زبانهای خارجی
خانم تسنیمی7301مدیرگروه مترجمی زباندانشکده زبانهای خارجی
خانم چاوشیان7302مدیرگروه ادبیات انگلیسیدانشکده زبانهای خارجی
خانم شرکا7304مدیرگروه زبان ایتالیاییدانشکده زبانهای خارجی
اتاق اساتید7305گروه زبان روسیدانشکده زبانهای خارجی
خانم قلی تبار7306مدیرگروه زبان و ادبیات عربدانشکده زبانهای خارجی
خانم صدیقی7400مسئول حسابداری دانشکدهدانشکده زبانهای خارجی