دفتر تلفن جدید


نمایش 81 تا 90 مورد از کل 488 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم افشار7700مسئول امور دانشجوییدانشکده زبانهای خارجی
خانم خادم7701کارشناس امور دانش آموختگاندانشکده زبانهای خارجی
آقای فروزش7702کارشناس امور دانشجوییدانشکده زبانهای خارجی
خانم شاکر7703کارشناس امور فرهنگیدانشکده زبانهای خارجی
خانم تسنیمی7802معاون دانشکده زبانهای خارجیدانشکده زبانهای خارجی
مهتاب صابونچی7303مدیر گروه زبان اسپانیایی و ایتالیاییدانشکده زبانهای خارجی
خانم اسدی راد7520مسئول امور اموزشی تحصیلات تکمیلیدانشکده زبانهای خارجی
آقای دکتر جابری7307مدیر گروه زبان عمومیدانشکده زبانهای خارجی
خانم دکتر حقانی7300مدیر گروه آموزش زبان انگلیسی در کلیه مقاطعدانشکده زبانهای خارجی
خانم احمدی6400مسئول حسابداریدانشکده شیمی