آگهی مزایده عمومی

۲۱ دی ۱۳۹۷ | ۲۳:۵۹ کد : ۶۸۹۵ آگهی های مزایده و مناقصه
تعداد بازدید:۶۰
آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

دستگاه مزایده گذار : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

موضوع مزایده : فروش لوازم اسقاطی و مستعمل

مهلت مراجعه برای اطلاع از شرایط مزایده و دریافت اسناد :

از تاریخ درج آگهی به مدت ده روز کاری (از ساعت -/9 صبح لغایت -/16)

زمان و محل دریافت اسناد : تهران بزرگراه شهید بابایی (غرب به شرق)- خروجی حکیمیه خیابان شهید صدوقی بلوار وفادار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال- دانشکده علوم انسانی، طبقه پنجم، معاونت اداری و مالی امور مالی- اداره اموال- تلفن 77317833

مهلت ارائه پاکات : تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه سوم بهمن 1397

محل تحویل پاکات مزایده:دانشکده مدیریت- دفتر حراست واحد

مدارک لازم جهت دریافت اسناد مزایده : ارائه معرفی نامه یا کارت شناسایی متقاضی و فیش واریزی به مبلغ -/000/300  ریال جهت خرید اسناد مزایده به حساب شماره 0103589308004 بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (غیر قابل استرداد)

  دانشگاه  در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. پرداخت هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال


نظر شما :