اطلاعیه ها

اقتدار علمی واحد تهران شمال در صنایع علوم و فنون دریایی
رونمایی از نظام موضوعات توسعه دریا

اقتدار علمی واحد تهران شمال در صنایع علوم و فنون دریایی جدید

در اجلاس رؤسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس و معاونین این دانشگاه از ۱۰ جلد کتاب نظام موضوعات برنامه پایش در حوزه مطالعات دریا رونمایی شد.

ادامه مطلب
رونمایی از دستاوردهای واحد تهران شمال در تدوین نظام موضوعات  برنامه "پایش"

رونمایی از دستاوردهای واحد تهران شمال در تدوین نظام موضوعات برنامه "پایش" جدید

در اجلاس رؤسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس و معاونین این دانشگاه از ۱۰ جلد کتاب نظام موضوعات برنامه پایش در حوزه مطالعات دریا رونمایی شد.

ادامه مطلب