اطلاعیه ها

فعالیت شما در این واحد مرا نسبت به آینده فعالیت های فرهنگی دانشگاه بسیار دلگرم کرد
مدیرکل فرهنگی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه با دبیران هسته های فرهنگی دانشجویی واحد تهران شمال:

فعالیت شما در این واحد مرا نسبت به آینده فعالیت های فرهنگی دانشگاه بسیار دلگرم کرد

دکتر نصیری، مدیرکل فرهنگی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، در جمع دبیران هسته های دانشجویی فرهیختگان جوان واحد تهران شمال، در جریان دستاوردهای فرهنگی دانشجویان این واحد قرار گرفت.

ادامه مطلب