تقویم آموزشی

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۶-۹۵

نیمسال

ثبت نام و انتخاب واحد

شروع کلاس

حذف و اضافه

پایان کلاس

 اخذ کارت ورود به جلسه امتحان از طریق پورتال

برگزاری امتحانات

اول

۹۵/۰۶/۱۶

لغایت

۹۵/۰۶/۲۵

 

۹۵/۰۶/۲۷

 

۹۵/۰۷/۱۰ لغایت ۹۵/۰۷/۱۴

۹۵/۱۰/۱۶

 

۹۵/۱۰/۱۸

لغایت ۹۵/۱۰/۳۰

دوم

۹۵/۱۱/۰۲

لغایت

۹۵/۱۱/۰۷

۹۵/۱۱/۰۹

۹۵/۱۱/۲۳ لغایت ۹۵/۱۱/۲۷

۹۶/۰۳/۱۱

۹۶/۰۳/۱۲

۹۶/۰۳/۱۷ لغایت ۹۶/۰۳/۲۹

دوره تابستان

۹۶/۰۴/۱۷

لغایت

۹۶/۰۴/۲۱

۹۶/۰۴/۲۴

-

۹۶/۰۶/۰۲ ۹۶/۰۶/۰۱

‌۹۶/۰۶/۰۴ لغایت ۹۶/۰۶/۰۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‌‌تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۷-۹۶