تقویم آموزشی

نیمسال

ثبت نام و انتخاب واحد

شروع کلاس

حذف و اضافه

پایان کلاس

برگزاری امتحانات

اول

۹۵/۰۶/۱۶

لغایت

۹۵/۰۶/۲۵

 

۹۵/۰۶/۲۷

 

۹۵/۰۷/۱۰ لغایت ۹۵/۰۷/۱۴

۹۵/۱۰/۱۶

۹۵/۱۰/۱۸

لغایت ۹۵/۱۰/۳۰

دوم

۹۵/۱۱/۰۲

لغایت

۹۵/۱۱/۰۷

۹۵/۱۱/۰۹

۹۵/۱۱/۲۳ لغایت ۹۵/۱۱/۲۷

۹۶/۰۳/۱۱

۹۶/۰۳/۱۷ لغایت ۹۶/۰۳/۲۹

دوره تابستان

۹۶/۰۴/۰۳

لغایت

۹۶/۰۴/۰۸

۹۶/۰۴/۱۰

۹۶/۰۴/۱۰

۹۶/۰۶/۰۲

‌۹۶/۰۶/۰۴ لغایت ۹۶/۰۶/۰۹