سامانه آموزش دانشجویان و اساتید

لینک ورود به ثبت نام اینترنتی و اطلاع رسانی (۱)

لینک ورود به ثبت نام اینترنتی و اطلاع رسانی (۲)

راهنمای ثبت نام ( سایر دانشجویان )

راهنمای ثبت نام ( ورودیهای جدید )

سامانه پیامک ۳۰۰۰۴۳۳۵ و تلفن ۷۷۰۰۹۸۴۹ در تمام ساعات شبانه روز آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان می باشد

 

ثبت نام رشته های بدون آزمون در مقطع کارشناسی

 اطلاعیه در خصوص پذیرفته شدگانی که اصل مدرک پایه را در اختیار ندارند

فرم های حوزه فرهنگی

دریافت فرم فرهنگی ورودی های جدید

 

فرم های حوزه بسیج دانشجویی

دریافت فرم دانشجو سلام، طرح استقبال دانشجویی بسیج دانشجویی

برنامه زمانبندی تشکیل پرونده و ثبت نام کارشناسی ورودی 96  برنامه زمان بندی حذف و اضافه

مدیریت 

برنامه زمان بندی ورودیهای جدید متعاقبا اعلام می شود برنامه زمان بندی حذف و اضافه

شیمی

برنامه زمانبندی تشکیل پرونده و ثبت نام کارشناسی ورودی 96  برنامه زمان بندی حذف و اضافه

زبانهای خارجی

برنامه زمانبندی تشکیل پرونده و ثبت نام کارشناسی ورودی 96  برنامه زمان بندی حذف و اضافه

    برق و کامپیوتر

برنامه زمان بندی ورودیهای جدید متعاقبا اعلام می شود برنامه زمان بندی حذف و اضافه

علوم و فنون دریایی

برنامه زمان بندی ورودیهای جدید متعاقبا اعلام می شود برنامه زمان بندی حذف و اضافه

 علوم زیستی

برنامه زمانبندی تشکیل پرونده و ثبت نام  ورودی 96  برنامه زمان بندی حذف و اضافه

علوم انسانی

برنامه زمان بندی ورودیهای جدید متعاقبا اعلام می شود برنامه زمان بندی حذف و اضافه

علوم پایه

برنامه زمان بندی ورودیهای جدید متعاقبا اعلام می شود برنامه زمان بندی حذف و اضافه

الهیات

برنامه زمان بندی ورودیهای جدید متعاقبا اعلام می شود برنامه زمان بندی حذف و اضافه

فنی و مهندسی

 
 
 

شماره تلفن دانشکده ها

۷۷۰۰۹۸۰۰ الی ۷۷۰۰۹۸۴۷

زبانهای خارجی

۲۲۹۴۹۷۹۳ الی ۴

علوم پایه

۷۷۰۰۹۸۰۰ الی ۷۷۰۰۹۸۴۷

مدیریت 

۲۲۱۷۳۰۶۰

علوم و فنون دریایی

۷۷۰۰۹۸۰۰ الی ۷۷۰۰۹۸۴۷

شیمی

۸۸۷۷۷۳۱۲ الی ۴

الهیات و معارف اسلامی

۲۲۹۴۶۰۱۸-۲۲۹۴۹۷۹۳

 علوم زیستی

۷۷۰۰۹۸۰۰ الی ۷۷۰۰۹۸۴۷

علوم انسانی

۷۷۰۰۹۸۰۰ الی ۷۷۰۰۹۸۴۷ فنی و مهندسی