سامانه آموزش دانشجویان و اساتید

 


 ورود به ثبت نام اینترنتی و اطلاع رسانی ( لینک شماره ۱)

 ورود به ثبت نام اینترنتی و اطلاع رسانی ( لینک شماره ۲)

 

راهنمای ثبت نام ( سایر دانشجویان )

 راهنمای ثبت نام ( ورودیهای جدید ) 

 

 

 

فرم های ثبت نام  ورودی های 95

 فرم های فرهنگی

مقطع

دریافت فرم

کارشناسی ناپیوسته

دریافت فرم

کارشناسی پیوسته

دریافت فرم

کارشناسی ارشد

دریافت فرم

دکترای تخصصی

 

شماره تلفن دانشکده ها

۲۲۹۴۶۰۱۸

علوم پایه

۷۷۰۰۹۸۲۷-۴۷

مدیریت 

۲۲۱۷۳۰۶۰

علوم و فنون دریایی

۲۲۲۶۲۵۶۳-۵

شیمی

۸۸۷۷۷۳۱۲-۴ , ۸۸۶۵۵۸۴۵

برق و کامپیوتر

۷۷۳۱۷۷۰۱-۹

زبانهای خارجی

۲۲۶۰۰۰۱۳-۲۲۶۰۰۰۷۵

الهیات و معارف اسلامی

۲۲۹۴۶۰۱۸

 علوم زیستی

۷۷۰۰۹۸۲۷-۴۷

علوم انسانی