زمانبندی ثبت نام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درخصوص آن عده از دانشجویانی که در موعد مقرر موفق به مراجعه به دانشکده مربوطه جهت ثبت نام نشدند می توانند تا قبل از تاریخ 10/07/1397 جهت اطلاع از زمانبندی جدید خود به صورت حضوری به دانشکده مربوطه مراجعه نمایند.