زمانبندی ثبت نام ورودی های ۱۳۹۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درخصوص آن عده از دانشجویانی که در موعد مقرر موفق به مراجعه به دانشکده مربوطه جهت ثبت نام نشدند می توانند تا قبل از تاریخ 10/07/1397 جهت اطلاع از زمانبندی جدید خود به صورت حضوری به دانشکده مربوطه مراجعه نمایند.