کتابخانه ها و نشریات (اسناد علمی)

اداره کتابخانه های واحد تهران شمال

کتابخانه های واحد تهران شمال همزمان با تاسیس دانشگاه فعالیت خود را آغاز نمود و این مجموعه با در اختیار گرفتن کتابهای تخصصی و عمومی، نشریات، پایان نامه ها و گزارشهای علمی اقدام به گردآوری بانک اطلاعاتی مورد نیاز دانش پژوهان نموده است. کتابخانه دانشکده های واحد در ساختمان فعلی هر دانشکده مستقر بوده و امکان دستیابی دانشجویان را به مدارک علمی فراهم می نماید.