ریاست دانشگاه

    اطلاعات فردی : Personal Information  

   نام و نام خانوادگی : علی محمد صفانیا

   ملّیت : ایرانی

   تاریخ تولد : 1345/06/05

   وضعیت تأهل : متأهل و دارای دو فرزند

   ایمیل :dr.safania@iau-tnb.ac.ir

       

 

 

 

سوابق تحصیلی : Education

 • دکترای مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ـ تهران، ایران، 1380
 • فوق لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ـ تهران، ایران، 1370
 • لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • دانشگاه تربیت معلم تهران ـ تهران، ایران، 1368
 • فوق دیپلم آموزش ابتدایی
 • مرکز تربیت معلم دکتر شریعتی ساری ـ مازندران، ایران، 1365

 

سوابق کاری : Professional Activities

 

 • ریاست دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال از تاریخ  21/10/1392
 • مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و عضو شورای مجازی تنظیم بخشنامه ها و آیین نامه های دانشگاه آزاد اسلامی
 • عضو شورای برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی
 • عضو و رئیس کمیته نظارت و کمک به استقرار شرکت های دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • نماینده ناظر معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه در آزمون دکتری تخصصی سال 1393 دانشگاه آزاد اسلامی
 • استاد تمام گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • عضو شورای راهبردی وزارت ورزش و جوانان
 • عضو شورای راهبردی سازمان ورزش و جوانان استان تهران
 • عضو شورای پژوهش و فناوری سازمان ورزش و جوانان استان تهران
 • ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی از سال 1382 تا 1391
 • عضو کار گروه نظارت، ارزیابی و  تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان
 • عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری مازندران از سال 1388
 • عضو شورای پژوهش و فناوری سازمان ورزش و جوانان استان مازندران
 • رئیس شورای پژوهشی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی از سال 1382 تا 1386
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی از سال 1388 تا کنون
 • رئیس کمیته مدیریت پژوهشکده اداره کل تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1385 تا سال 1387
 • عضو کمیته سنجش و نظارت دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1387
 • عضو گروه مصاحبه کننده دوره دکتری تخصصی (PH.D) در سال 1386
 • عضو انجمن تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
 • عضو کمیته بورس منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1384 تا کنون
 • عضو گروه علمی ـ تخصصی رشته تربیت بدنی منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1382 تاکنون
 • عضو کمیته استعدادیابی اداره کل تربیت بدنی استان مازندران از سال 1380 تا سال 1382
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری از سال 1380 تا سال 1382
 • عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری از سال 1376 تا سال 1382
 • مدیریت گروه تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری از سال 1371 تا سال 1377 و از سال 1380تا 1382
 • مدیریت گروه تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه غیر انتفاعی شمال از سال 1374 تا سال 1382
 • عضو شورای آموزشی دانشگاه غیر انتفاعی شمال
 • کارشناس گروه ورزش سیمای مرکز مازندران
 • مشاور اتاق فکر مدیر کل تربیت بدنی استان مازندران
 • مدیریت گروه تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی مرکز تربیت معلم بنت الهدی آمل ( دختران)
 • سابقه همکاری با دانشگاه های مازندران ,دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، دانشگاه غیر انتفاعی شمال، دانشگاه پیام نور آمل، مرکز تربیت معلم آمل، مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان ساری به عنوان مدرس دروس تخصصی و عمومی
 • استاد راهنما و مشاور در پایان نامه های کارشناسی ارشد
 • داور رساله دکترا و پایان نامه های کارشناسی ارشد
 • ناظر و داور طرح های پژوهشی

 

انتشارات و ارائه مقالات : Publications and Presentations  

 

 • ترجمه کتاب" مدیریت مالی در ورزش"، تألیف باب استیوارت؛ انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، 1393
 • ترجمه کتاب " مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم" انتشارات بامداد کتاب، تهران، ایران، 1392
 • تالیف کتاب " مدیریت رویداد های ورزشی"، انتشارات موج قلم، ساری، ایران، 1391
 •  تألیف کتاب " مدیریت سازمانهای ورزشی"، انتشارات بامداد کتاب، تهران، ایران، 1388-تجدید چاپ,1390
 • تألیف کتاب " آغازها و اختصارات در مدیریت"، انتشارات بامداد کتاب، تهران، ایران، 1388
 • ترجمه کتاب " راهنمای گردن درد با تأکید بر تمرینات ورزشی" انتشارات بامداد کتاب، تهران، ایران، 1388-تجدید چاپ1391
 • Article Compilation” The role of Parks in the exercise of citizenship and quality of
 • life in Tehran ”, "SCIEN CEROAD JOURNAL", vol. 03. I,0 4, pp.153-166, 2015
 •  
 • Article Compilation” Performance Assessment of Team Sports in of Sport Federation of Associations”, " SCIEN CEROAD JOURNAL",  vol. 03.  I.0 4,
 •  pp.153-176, 2015
 •  
 • Article Compilation”Structural Model of the Fact0rs Affecting in Leisure Time Physical Activity ( Tehran citizens , district 22, Iran) ” , "Pinnacle Research  Journals", no. March ,2014
 •  
 • Article Compilation Explanation of ”service quality – satisfaction -loyalty”
 • " Advances in Environmental Biology" , pp.1663-1670, June 2014
 •  
 • Article Compilation”Reviewing the relationship between Organizational agility & Job Satisfaction Staff in the Ministry 0f Youth Affairs and Sports Iran ”
 • "International Journal of Modern Communication Technologies & Research (IJMDTR) ) ISSN " , vol. 2 , I.2,  pp.2351-0851 , FEBRUARY 2014
 •  
 • Article Compilation”R eviewing the Effective Fact0rs ON Customer – Orientation According to the System of Quality Management (Iso-9001) on the point of view of men and women In Sports Medicine Federation of I.R.Iran”
 • "International Journal of Sport Studies" , vol. 4(1) , pp.72-77,  2014
 •  
 • Article Compilation”Extrinsic Motivational Factors Affecting Attraction of Spectactors to Taekwondo Tournaments Using DEMATEL Method (Case Study: International Fajr Cup) ”, " Applied mathematics in Engineering, Managemevt and
 • Technology www. Amiemt- Journal.com ", vol. 2(3) , pp.62-72,  2014
 •  
 • Article Compilation” Planning a Comprehensive Model for the Evaluation of the Performance Quality of Irans Soccer Premier League Referees Using Entropy Fuzzy Approch”, " Applied mathematics in Engineering, Managemevt and
 • Technology www. Amiemt- Journal.com ", vol. 2(3) , pp.73-83,  2014
 •  
 • Article Compilation”Study of the relationship between organizational culture and TQM implementation in West clubs of Mazandaran Province”, "International Journal of sport studies Availble online at http: www. ijssjournal.com "
 •  vol. 4(4) , pp.415-420, 2014
 •  
 • Article Compilation”The Relationship between Leisure time Participation in Sport Activities, and the quality of Life and Wwlfare in the Middle-Aged in the City of Tonekabon”, " Applied mathematics in Engineering, Managemevt and
 • Technology www. Amiemt- Journal.com ", vol. 2(3) , pp.124-133 ,  2014
 •  
 • Article Compilation”Structural Model of the Factors Affecting Participation in Leisure Time Physical activity (Tehran Citizens, District 22 Iran”,
 • "Arth Prabhand: AJournal if Economics and Management ", vol. 3 , pp.187-200, 2014
 •  
 • Article Compilation”Studying the Relationship between Occupational Street Factors and Contingency Risk Management of Teachers ”, " Applied mathematics in Engineering, Managemevt and Technology www. Amiemt- Journal.com "
 •  vol. 2(3) , pp.90-93  ,  2014
 •  
 • Article Compilation”Strategy design on development of sport for all with the approach of Water Park in Mashhad city”, "International Journal of sport studies Availble online at http: www. ijssjour nal.com " vol. 3(11) , pp.1172-1189, 2013
 •  
 • Article Compilation”Presentation of a Suitable Model for Knowledge Delphi Classic Method”, "Annals of Applied Sport Science " , vol.1, no. 2, pp. 33-41  summer 2013
 •  
 • Article Compilation”Feasibility Athletic Abilities Nature (ecotourism, sport) West Mazandaran Using Swot Analysis)”, "International Research Journal of  Applied and Basic Sciences, 2013
 • Article Compilation”The Relationship between Leadership Style and Creativity in Physical Education Expres in University of Applied Science and Technology”, "International Journal of sport studies vol. 3(10) , pp.1055-1072, 2013
 •  
 •  
 • Article Compilation”Succwssful Knowledge Management Establishment in Sport Organization with an Emphasis on Iranian Iocalization”, "International Journal of sport studies Availble online at http: www. ijssjour nal.com "vol. 3(1) , pp.30-37, 2013
 •  
 • Article Compilation”The Relationship between Organizational Culturw and Creativity in Phusical Education Experts in University of Applied Science and Technology ”, "International Journal of sport studies Availble online at http: www. ijssjour nal.com "vol. 3(11) , pp. 1237-1245, 2013
 •  
 •  
 • Article Compilation "The effect of exercise on components of the
 • brands consumers choose. International Research Journal of Applied and Basic Sciences © 2013 Available online at www.irjabs.com ISSN 2251-838X / Vol, 5 (5): 634-643 Science Explorer Publications
 •  
 •  
 • Article Compilation " The study of effective factors on emergence and growth of administrative corruption and its control approaches in the sports office". International Journal of Management and Humanity Sciences.  Vol., 2 (5), xx-xx, 2013 Available online at http:// www.ijmhsjournal.com ISSN 2322-424Í©2013 Victorquest Pu
 •  
 • Article Compilation "The relationship between leadership style and creativity in physical education experts in university of applied science and technology.International Journal of Sport Studies. Vol., 3 (10), 1065-1072, 2013 Available online at http: www.ijssjournal.com ISSN 2251-7502 © 2013
 •  
 • Article Compilation "The relationship between Organizational Culture and creativity in Physical Education Experts in University of Applied Science and Technology. International Journal of Sport Studies. Vol., 3 (11), 1237-1245, 2013 Available online at http: www.ijssjournal.com  ISSN 2251-7502 © 2013
 •  
 • Article Compilation "Extrinsic Motivational Factors Affecting Attraction of Spectactors to Taekwondo Tournaments Using DEMATEL Method (Case Study: International Fajr Cup). Applied mathematics in Engineering, Management and Technology 2 (3) 2014:62-72  www.amiemt-journal.com
 • Article Compilation "Presentation of a Suitable Model for Knowledge Management Establishment in Sport Organizations:Delphi Classic Method. Annals of Applied Sport Science, vol. 1, no. 2, pp. 33-41, Summer 2013
 • Article Compilation " The study of effective factors on emergence and growth of administrative corruption and its control approaches in the sports office"International Journal of Management and Humanity Sciences.  Vol., 2 (5), xx-xx, 2013, Available online at http:// www.ijmhsjournal.com ISSN 2322-424Í©2013 Victorquest Publications
 •  
 •  Article Compilation "  The effect of exercise on component of the brands consumers choose”  International Research Journal of Applied and Basic Sciences © 2013 Available online at www.irjabs.com ISSN 2251-838X / Vol, 5 (5): 634-643
 •  
 •  Article Compilation " Presentation of a Suitable Model for Knowledge
 • Management Establishment in Sport Organizations:Delphi Classic Method, Annals of Applied Sport Science, vol. 1, no. 2, pp. 33-41, Summer 2013
 •  
 • Article Compilation "Strategy design on development of sport for all with the approach of Water Park in Mashhad city”international journal of sport studies vol,3(11),1172-1189,2013 –Available online at http:ijssjournal.com ISSN2251-7502 ,2013
 •  
 • Article Compilation ”I.R Iran Wrestling Strategy Specifying , Determining and Analyzing Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats(SWOT ) "International Research Journal of  Applied and Basic Sciences Availble online at http: www. ijssjour nal.com " vol. 3(9) , PP.1769-1778,  2012
 •  
 •  
 •  
 • Article Compilation " Effect of ed motor skill on motor development of  both genders aged 5 and  6 years  old " procedia social and Behavioral sciences, 15( 2011) 1723-1725.
 •  
 • Article Compilation " the Effect of caffeine consumption on the non – aerobic  power, the fatigue index  and  the  blood lactate level in the  male athlete students  " international scientific  journal  of  kinesiology.
 •  
 • Article Compilation " The relationship  between  aerobic  power and  repeated  sprint ability in young  soccer players with different level of  Vo2max  " journal of  physical Education and  sport
 •  
 • Article Compilation "A Comparison of small- side games interval training on same ed physical fitness factors in soccer players" journal of  social sciences 7(3):349-353,2011 applied sciences.
 •  
 •  Article Compilation "Risk management in football stadiums of Iran" Asian journal of Development maters Vol.3, No3, December 2009.
 •  
 •  Article presentation "A comparison of small- side game and interval training on same ed physical fitness factors in amateur soccer players" The international congress on science and football, Tehran, Iran, 1-3 November 2009.
 •  
 • Article presentation "Evaluation speed, acceleration and speed dibbling ability of elite soccer players with respect to their position" The international congress on science and football, Tehran, Iran, 1-3 November 2009.
 •  
 • Article presentation "The study of status of crowd management in Iran football stadiums", The international congress on science and football, Tehran, Iran, 1-3 November 2009.
 •  
 •  
 • ارائه مقاله علمی- پژوهشی با عنوان "شناسایی چالش های ورزشی قهرمانی ایران در رشته های پرمدال المپیکی"فصل­نامه علمی- پژوهشی ، مطالعات راهبردی ورزش و جوانان- وزارت ورزش  و جوانان، بهمن 1393

 

 • ارائه مقاله علمی – پژوهشی با عنوان "بررسی تأثیر عدالت و اعتماد سازمانی بررضایت شغلی مردان ورزشگار لیگ برتر فوتسال ایران" ، پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی، سال دهم/ شماره نوزدهم،  بهار و تابستان 1393

 

 • ارائه مقاله علمی – پژوهشی با عنوان "بررسی تأثیر مدیریت دانش و توانمند سازی روانشناختی بر خلاقیت کارکنان" ، نشریه علمی – پژوهشی پژوهش های معاصر در مدیریت ورزش،  سال چهارم/ شماره هفت،  بهار و تابستان 1393

 

 • ارائه مقاله علمی – پژوهشی با عنوان " روابط ساده و چندگانه عدالت و رضایت شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان "، پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی، سال نهم/ شماره هجدهم ،  بهار و تابستان 1393
 • ارائه مقاله علمی با عنوان "ارتباط بین سبک های تفکر و راهبردهای مقابله با استرس در معلمین تربیت بدنی شهرستان اسفراین"، پذیرفته شده در کنگره ملی- دانشجویی علوم ورزشی، نیاز فصل فردا؛ دانشگاه تهران  ، آذرماه 1392

 

 • ارائه مقاله علمی با عنوان "بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با لحاظ نمودن نقش تعدیل کنندگی رضایت شغلی در مردان ورزشکار لیگ برتر فوتسال ایران"، دومین همایش منطقه ای تربیت بدنی وعلوم ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان، آذرماه 1392

 

 • ارائه مقاله علمی- پژوهشی با عنوان "ارتباط بین شرکت در فعالیت بدنی اوقات فراغت و کیفیت زندگی دانشجویان استان مازندران"،  نشریه علمی – پژوهشی پژوهش در ورزش صبحگاهی،  آبان ماه 1391

 

 • تألیف " مقاله بررسی نقش هوش هیجانی بر سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و مازندران " فصل نامه علمی ـ پژوهشی اندیشه و رفتار، سال 1388

 

 • تألیف مقاله" نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دختردانشگاههای آزاد اسلامی کشور با تأکید بر فعالیتهای ورزشی" نشریه حرکت ـ شماره 9، سال1380

 

 • تألیف مقاله" نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کشور با تأکید بر فعالیتهای ورزشی" نشریه علمی ـ پژوهشی المپیک شماره 12، سال1380

 

 • تألیف مقاله" روابط  ساده و چندگانه  عدالت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان سازمان تربیت بدنی  جمهوری اسلامی ایران " نشریه  علمی و پژوهشی جهش ، سال دوم  شماره 6 ، تابستان  1389

 

 • تألیف مقاله" مقایسه  کیفیت زندگی  معلولین  فعال و غیر فعال شرکت کننده در فعالیت های ورزشی " نشریه  علمی و پژوهشی جهش ، سال سوم  شماره 12-11 ، تابستان  1390

 

 • تألیف مقاله" بررسی  نقش  جاذبه های  طبیعی  ورزشی  در انتخاب  مقصد گردشگران  استان های مازندران  و گلستان " نشریه  کاوش نامه علوم ورزشی  ، سال اول  ، پیش شماره 2، زمستان 1389

 

 • تألیف مقاله" مقایسه  دو روش تمرینی بر عوامل آمادگی  مهارتی  و جسمانی  فوتبالیست های  آماتور " نشریه  علمی پژوهشی  ،پژوهش نامه به  علوم ورزشی  ، سال ششم ، شماره  دوازده  ، پاییز و زمستان 1389

 

 • تألیف مقاله" ارزیابی  سرعت  ، شتاب و سرعت دریبلینگ در فوتبالیست های آماتور  با توجه به  پست  بازی  آنها  " نشریه  علمی - پژوهشی ،پژوهش  در علوم ورزشی  ، سال هفتم  و شماره  هشتم ، زمستان 1389

 

 • تألیف مقاله" آیا تدریس 16 جلسه  واحد دروس اصول  و فلسفه  تربیت بدنی  بر ذهنیت  دانشجویان  تاثیر دارد " فصل نامه  علمی پژوهشی  روانشناسی  تربیتی – شماره 16 ، 1390

 

 • تألیف مقاله" بررسی  سطوح  رضایت  زناشویی  در میان  همسران  مربیان  مرد حرفه ای و غیر حرفه ای  رشته های ورزشی  منتخب " فصل نامه  علمی  پژوهشی  روانشناسی  تربیتی  ، شماره 16 ، 1390

 

 • تألیف مقاله" نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کشور با تأکید بر فعالیتهای ورزشی" نشریه علمی ـ پژوهشی حرکت شماره 9، سال1380

 

 • تألیف مقاله" تدریس 16 جلسه واحد درسی اصول و فلسفه تربیت بدنی موجب تغییر اولویت فلسفی آموزشی اصالت ذهن به واقع گرایی شد" مقاله در حال داوری برای چاپ

 

 • ارائه مقاله " بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با لحاظ نمودن نقش تعدیل کنندگی رضایت شغلی در مردان ورزشکار لیگ برتر فوتسال ایران" همایش ملی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان-سال 92

 

 • ارائه مقاله"طراحی مدل جامع برای ارزیابی کیفیت عملکرد داواران فوتبال لیگ برتر در ایران با رویکرد انتروپی فازی " همایش  ملی دستاورد های نوین علمی  در  تربیت بدنی  و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی –آموزشکده سما  واحد قائمشهر – اسفند ماه  1392

 

 • ارائه مقاله"بررسی رابطه بین سبک رهبری مربیان با انسجام گروهی و رضایت باریکنان (مطاعه موردی تیم های حاضر در لیگ دسته اول فوتسال استان مازندران " همایش  ملی  دستاورد های نوین  علمی درتربیت بدنی  و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی-آموزشکده سما   واحد قائمشهر – اسفند ماه  1392

 

 •  ارائه مقاله"عوامل انگیزشی تاثیر گذار بر جذب تماشاگران به مسابقات تکواندو (مطالعه موردی مسابقات بین المللی جام فجر" همایش  ملی  دستاورد های نوین  علمی درتربیت بدنی  و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی-آموزشکده سما   واحد قائمشهر – اسفند ماه  1392

 

 • ارایه مقاله " موانع ورود حامیان مالی شر کت های خصوصی به لیگ های ورزش قهرمانی در استان مازندران از دیدگاه مدیران شرکت های خصوصی " همایش  ملی  دستاورد های نوین  علمی درتربیت بدنی  و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی-آموزشکده سما   واحد قائمشهر – اسفند ماه  1392  

 

 • ارایه مقاله" رابطه فرهنگ سازمانی با استقرار مدیریت کیفیت جامع در یاشگاه های غرب استان مازندران " همایش  ملی  دستاورد های نوین  علمی درتربیت بدنی  و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی-آموزشکده سما   واحد قائمشهر – اسفند ماه  1392

 

 • ارایه مقاله" مدل ساختاری عوامل موثر بر مشارکت در فعالیت های جسمانی اوقات فراغت شهر وندان منطقه 22 تهران" همایش  ملی  دستاورد های نوین  علمی درتربیت بدنی  و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی-آموزشکده سما   واحد قائمشهر – اسفند ماه  1392
 • ارایه مقاله "اثرگذاری ابعاد عدالت و اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی  مردان ورزشکار لیگ برتر فوتسال ایران "کنکره ملی –تخصصی علوم ورزشی: نیاز نسل فردا آذر ماه 1392
 • ارایه مقاله "تاثیر ابعاد  عدالت سازمانی  و رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی مردان ورزشکار لیگ برتر فوتسال ایران "کنکره ملی –تخصصی علوم ورزشی: نیاز نسل فردا آذر ماه 1392
 • ارایه مقاله بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی با نقش میانجی......"همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی در نیروهای مسلح –اسفند ماه 91
 • ارائه مقاله " ارتباط  بین تحلیل رفتگی  و سلامت  روانی  کارکنان  ادارات  تربیت بدنی  به استان  مازندران " همایش  ملی تربیت بدنی  و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد قائمشهر – اسفند ماه  1389
 • ارائه مقاله " بررسی سطح  رضایت  زناشویی  در میان همسران مربیان  مرد حرفه ای و غیر حرفه ای رشته ی ورزشی  منتخب  استان مازندران " همایش ملی تربیت بدنی  و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد قائمشهر – اسفند ماه  1389
 • ارائه مقاله " سلامت سازمانی  کارکنان  حوزه  ستادی  سازمان  تربیت بدنی  کشور از دیدگاه کارشناسان" همایش ملی تربیت بدنی  و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد قائمشهر – اسفند ماه  1389
 • ارائه مقاله " بررسی و مقایسه  وضعیت ایمنی اماکن ورزشی  دانشگاه  های دولتی  و دانشگاه های  آزاد اسلامی استان مازندران  " همایش ملی تربیت بدنی  و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد قائمشهر – اسفند ماه  1389
 • ارائه مقاله " درک کیفیت  خدمات ، رضایت مندی  و قصد بازگشت  گردشگران  به رویدادهای ورزشی " همایش ملی تربیت بدنی  و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد قائمشهر – اسفند ماه  1389
 • ارائه مقاله " بهره وری  کارشناسان  حوزه  ستادی سازمان  تربیت بدنی  کشور از دیدگاه کارشناسان " همایش ملی تربیت بدنی  و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد قائمشهر – اسفند ماه  1389
 • ارائه مقاله " عوامل موثر  بر مشارکت  دانشجویان  دانشگاه های غیر انتفاعی  استان مازندران  در فعالیت های ورزشی – تفریحی " همایش منطقه ای  تربیت بدنی  و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد سنندج – اسفند ماه  1388
 • ارائه مقاله " عوامل  استرس زای  شغلی  کارکنان  ادارات تربیت بدنی   و استان گلستان  " همایش منطقه ای  تربیت بدنی  و علوم  ورزشی  دانشگاه  آزاد اسلامی  واحد سنندج – اسفند ماه 1388
 • ارائه مقاله " آیا تدریس  16 جلسه  واحد  درسی اصول  و فلسفه  تربیت بدنی  بر  ذهنیت دانشجویان  تاثیر  دارد " همایش منطقه ای  تربیت بدنی  و علوم  ورزشی  دانشگاه  آزاد اسلامی  واحد سنندج – اسفند ماه 1388
 • ارائه مقاله " مدل کارت  امتیازی  متوازن ( Bsc ) ابزار ارزیابی  عملکرد  سازمان های ورزشی " " همایش ملی   تربیت بدنی  و علوم  ورزشی  دانشگاه  آزاد اسلامی واحد ارسنجان اسفند – سال 1388
 • ارائه مقاله " ارتباط میان مولفه های عدالت سازمانی  در بین کارکنان  و اساتید  دانشگاه آزاد اسلامی  واحد           آیت ا...آملی " ششمین  کنفرانس  توسعه منابع انسانی – مرداد  ماه 1389
 • ارائه مقاله " ادراک  راهبردهای  مدیریت  تعارض  به  عنوان  یک پیشگویی  رضایت  کارمندان " همایش ملی   تربیت بدنی  و علوم  ورزشی  دانشگاه  آزاد اسلامی  واحد آیت ا...آملی – اردبیهشت 1390
 • ارائه مقاله " مطالعه  عوامل  موثر  در بروز  و گسترش فساد اداری  و روش های کنترل  این پدیده در ادارات  تربیت بدنی  مازندران " همایش ملی   تربیت بدنی  و علوم  ورزشی  دانشگاه  آزاد اسلامی  واحد آیت ا...آملی – اردبیهشت 1390
 • ارائه مقاله " بررسی ارتباط  بین انگیزش  وتعهد  نیروهای  داوطلب  د رهیات ورزشی مازندران" همایش ملی   تربیت بدنی  و علوم  ورزشی  دانشگاه  آزاد اسلامی  واحد آیت ا...آملی – اردبیهشت 1390
 • ارائه مقاله " بررسی  تعادل  رقابتی  لیگ برتر فوتبال  کشورهای  آسیایی  در فصل 2010- 2009 و رتبه بندی  آنها " همایش ملی   تربیت بدنی  و علوم  ورزشی  دانشگاه  آزاد اسلامی  واحد آیت ا...آملی – اردبیهشت 1390
 • ارائه مقاله " توصیف  و مقایسه  ویژگی های  آنتروپومتریکی و آمادگی  جسمانی  پسران و دختران  شهری  و روستایی " همایش ملی   تربیت بدنی  و علوم  ورزشی  دانشگاه  آزاد اسلامی  واحد آیت ا...آملی – اردبیهشت 1390
 • توصیف و مقایسه مهارت های  حرکتی  درشت و ظریف کودکان 9 و10 ساله استان گلستان " همایش ملی   تربیت بدنی  و علوم  ورزشی  دانشگاه  آزاد اسلامی  واحد آیت ا...آملی – اردبیهشت 1390
 • ارائه مقاله " تحلیل  مولفه های  عدالت سازمانی  و ارتباط  آن با تعهد سازمانی  کارکنان  اداره کل تربیت بدنی  مازندران " همایش منطقه ای   دستاوردهای جدید در علوم  ورزشی  دانشگاه  آزاد اسلامی  واحد گرگان –         سال 1389
 • ارائه مقاله " بررسی نقش  جاذبه های  طبیعی ورزشی  در انتخاب  مقصد گردشگران  استان های مازندران  وگلستان" دومین سمینار  ملی امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی  سوادکوه – اردبیهشت 1390
 • ارائه مقاله " بررسی نقش ادراک شخصی از استعداد در ورزش تفریحی در میزان مشارکت در فعالیت های ورزشی، تفریحی دانشجویان دانشگاه های غیر انتفاعی استان مازندران" اولین همایش منطقه ای تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، اسفند ماه سال 1387
 • ارائه مقاله " بررسی اثرات فشارآورهای تحصیلی بر سلامت عمومی  و انگیزش تحصیلی دانشجویان" همایش آسیب شناسی مسائل اجتماعی جوانان، دانشگاه شیراز،4و5 اردیبهشت ماه 1387
 • ارائه مقاله " میزان مشارکت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در فعالیت های ورزشی ـ تفریحی" اولین کنگره بین المللی رویکردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی 1و2 اسفند ماه، سال 1385.
 • ارائه مقاله " بررسی ناهنجاری های اندام فوقانی و تحتانی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی استان مازندران" اولین کنگره بین المللی رویکردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی 1و2 اسفند ماه،  سال 1385.
 • ارائه مقاله " مقایسه وضعیت آمادگی جسمانی و حرکتی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان محمودآباد با نورم استانی و ملی" اولین کنگره بین المللی رویکردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی 1و2 اسفند ماه، سال 1385.
 • ارائه مقاله " بررسی رابطه منابع انسانی با استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان های ورزشی منتخب کشور " کنگره ملی – دانشجویی علوم ورزشی نیاز نسل فردا.
 • ارائه مقاله " تأثیر ابعاد عدالت سازمانی و رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی مردان ورزشکار لیگ برتر فوتسال ایران" کنگره ملی – دانشجویی علوم ورزشی نیاز نسل فردا.
 • ارائه مقاله " تدوین برنامه ریزی استراتژیک توسعه ورزش همگانی با رویکرد مجموعه پارک های آبی شهرستان مشهد " کنگره ملی – دانشجویی علوم ورزشی نیاز نسل فردا.
 • ارائه مقاله " بررسی نقش معلمین تربیت بدنی در مدارس دوره ابتدایی منطقه بند پی شرقی و غربی شهرستان بابل" اولین همایش علمی راه کارهای توسعه تربیت بدنی و ورزش مدارس مازندران، ساری، اسفند ماه، سال 1382.
 • ارائه مقاله " جایگاه ورزش در اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی کشور و ارائه الگوی کاربردی" سومین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، کاربرد علوم ورزشی قهرمانی، تهران، دانشگاه                        تربیت مدرس، 7 الی 9 اسفند ماه 1380
 • ارائه مقاله " نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور با تأکید بر ورزش" دومین کنگره بین المللی علمی، فرهنگی ورزشی بانوان کشورهای مسلمان،تهران، 4 آبان ماه، سال1380
 • ارائه مقاله " تأثیر فعالیتهای ورزشی بر فشار خون " دومین سمینار سراسری تربیت بدنی و ورزش و نقش آن بر سلامتی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، 24 تا 26 مهر ماه سال 1372
 •  ارائه مقاله " نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر ورزش و تربیت بدنی " همایش اوقات فراغت و تفریحات سالم جوانان با تأکید بر ورزش و تربیت بدنی، دانشگاه تربیت معلم تهران، اردیبهشت ماه سال 1380
 • ارائه سخنرانی " استرس شغلی و عملکرد کارکنان" انجمن علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی، اردیبهشت ماه 1388
 • ارائه سخنرانی" شیوه های نوین مدیریت در تربیت بدنی " انجمن علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی، آذر ماه 1387
 • ارائه سخنرانی" ضرورت اجرای درس تربیت بدنی عمومی با رویکرد توسعه سلامتی جسمانی و روانی" هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی، آذر ماه 1388
 • ارائه سخنرانی" بررسی ناهنجاری های اندام فوقانی و تحتانی در بین دانشجویان" باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی، آبان ماه 1386
 • ارائه سخنرانی"مدیریت اثربخش" هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی، آذر ماه 1388
 • ارائه سخنرانی" مدیریت اثر بخش در تربیت بدنی و ورزش " مؤسسه آموزش عالی شمال، خرداد ماه 1382
 • ارائه سخنرانی" بررسی وضعیت رفتار شهروندی سازمانی در مردان ورزشکار لیگ برتر فوتسال ایران  " دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، سومین همایش ملی ورزش برای همه، 24 لغایت 25 اردیبهشت ماه سال 1393
 • ارائه سخنرانی"نگاهی به نقش رسانه ها درجامعه پذیری ورزش بانوان " ، سومین همایش ملی ورزش برای همه ، سال 1393
 • ارائه سخنرانی" طراحی مدل جامع برای ارزیابی کیفیت عملکرد داوران فوتبال لیگ برتر در ایران با رویکرد آنتروپی فازی" همایش ملی دستاوردهای نوین علمی در تربیت بدنی و علوم ورزشی، سما واحد قائم شهر  ،  اسفند ماه سال 1392
 • ارائه سخنرانی" بررسی رابطه بین سبک رهبری مربیان با انسجام گروهی و رضایت بازیکنان( مطالعه موردی تیم های حاضر در لیگ دسته اول فوتسال مازنداران)  "همایش ملی دستاوردهای نوین علمی در تربیت بدنی و علوم ورزشی، سما واحد قائم شهر  ،  اسفند ماه سال 1392
 • ارائه سخنرانی" عوامل انگیزشی تأثیرگذار بر جذب تماشاگران به مسابقات تکواندو (  مطالعه موردی مسابـقات بین المللی جام فجر)"همایش ملی دستاوردهای نوین علمی درتربیت بدنی و علوم ورزشی، سما واحد قائم شهر،  اسفند ماه سال 1392
 • ارائه پوستر" موانع ورود حامیان مالی شرکت های خصوصی به لیگ های ورزش قهرمانی در استان مازندران از دیدگاه مدیران شرکتهای خصوصی"همایش ملی دستاوردهای نوین علمی در تربیت بدنی و علوم ورزشی، سما واحد قائم شهر  ،  اسفند ماه سال 1392
 • ارائه پوستر" رابطه فرهنگ سازمانی با استقرار مدیریت کیفیت جامع در باشگاه های غرب استان مازندران "همایش ملی دستاوردهای نوین علمی در تربیت بدنی و علوم ورزشی، سما واحد قائم شهر  ،  اسفند ماه سال 1392
 •  ارائه پوستر" مدل ساختاری عوامل موثر بر مشارکت در فعالیت جسمانی اوقات فراغت شهروندان تهرانی منطقه 22" همایش ملی دستاوردهای نوین علمی در تربیت بدنی و علوم ورزشی، سما واحد قائم شهر  ،  اسفند ماه سال 1393
 • راهنمای پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد "طراحی مدل جامع برای ارزیابی کیفیت عملکرد داوران فوتبال لیگ برتر ایران با رویکرد آنتروپی فازی.دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت ا.... املی سال 1392  
 • راهنمای پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد "تعیین رابطه زیبایی شناختی و گرایش افراد و رضایتمندی استفاده کنندگان از فضاهای ورزشی تفریحی منطقه 5 تهران .دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت ا.... املی سال 1392
 • راهنمای پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد "رابطه بکار گیری فن آوری اطلاعات و خلاقیت کارکنان با میزان مشارکت کارکنان اداره کل جوانان استان اصفهان .دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت ا.... املی سال 1392
 • راهنمای پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد ". بررسی رابطه عوامل سازمانی با استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان های ورزشی منتحب کشور "دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت ا.... املی سال 1392
 • راهنمای پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد "طراحی مدل جامع برای ارزیابی کیفیت عملکرد داوران فوتبال لیگ برتر ایران با رویکرد آنتروپی فازی.دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت ا.... املی سال 1392
 • راهنمای پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد . بررسی عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی در مردان ورزشکار لیک برتر فوتسال ایران "دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت ا.... املی سال 1392
 • راهنمای پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد ". بررسی میزان رضایت مندی از عملکرد کمیته های آمادگی جسمانی استان گیلان " دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت ا.... املی سال 1392
 • راهنمای پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد "طراحی مدل جامع برای ارزیابی کیفیت عملکرد داوران فوتبال لیگ برتر ایران با رویکرد آنتروپی فازی.دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت ا.... املی سال 1392
 • راهنمای پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد " رابطه بین سازمان یاد گیرنده وآمادگی سازمانی برای تغییر در کارکنان سازمان تربیت بدنی ج.ا.ا " دانشگاه شمال،سال 1390
 • راهنمای پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد " شناسایی وضعیت واولویت های ورزش همگانی وتفریحی اقشار مختلف مردم استان مازندران" دانشگاه شمال،سال 1390
 • راهنمای پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد " ارزیابی عملکرد در رتبه های مهارت های مدیران تربیت بدنی بر اساس مدلTopsis " دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، سال 1390
 • راهنمای پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد " مقایسه زیبا شناسی اماکن وتاسیسات ورزشی بخش خصوصی ودولتی مازندران " دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران ،سال1390
 • راهنمای پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد " بررسی ارتباط بین انگیزش وتعهدنیروهای داوطلب در هیات های ورزشی استان مازندران" دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، سال 1389
 • راهنمای پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد " مطالعه عوامل مؤثر در بروز و گسترش فساد اداری و روش های کنترل این پدیده در ادارات تربیت بدنی استان مازندران" دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، سال 1388
 • راهنمای پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد " بررسی رابطه ساده و چندگانه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، سال 1388
 • راهنمای پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد " ارزیابی عملکرد کارکنان تربیت بدنی استان خراسا