ریاست دانشگاه

ریاست دانشگاه

 

دکتر حمیدرضا خالدی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی