دانشکده شیمی

نام آزمایشگاه

متراژ

تجهیزات

شیمی عمومی ۱A

65

4عدد ترازو اهرمی- ترازوی دیجیتال- هیتر همزن

 

شیمی عمومی ۱B

65

آب مقطر گیری- 4عدد ترازوی اهرمی- هیتر مگنت

شیمی عمومی ۲

۸۱

۳ عدد سانتریفوژ- آبمقطر گیری رزینی- ترازوی یک کفه ای

شیمی آلی ۱ و ۲ A

65

ترازوی دیجیتال- بن ماری

 

شیمی آلی ۱ و ۲B

65

بن ماری – ترازوی دیجیتال 0.01گرم-2عدد هیتر برقی

 

کارگاه شیشه گری

۸۶

۱۰ عددمشعل شیشه گری- سنگ سمباده- گیره رومیزی- کمپرسور باد

 

شیمی معدنی

۸۱

یخچال -۲ عدد آب مقطر گیری -۳ عدد ترازوی دیجیتال- آون هیتر-

 

جداسازی

۳۳.۳

 

آون- ترازوی ۰.۰۱و۰.۱ گرم- بن ماری -۵ عدد هیتر- هیتر مگنت-

آب مقطر گیری

 

رنگ و پلیمر

۶۶.۷

تجهیزات آزمایشگاه رنگ و پلیمر با جدا سازی مشترک می باشد.

 

تحقیقاتی ۲

۸۸

ولتامتر- پرس سدیم- آسیاب دورانی-کابینت UV - ماکروفر-

آون شیکر- منتل - ترازوی دیجیتال-۷ عددهیتر همزن - روتاری

 

شیمی تجزیه دستگاهی

۶۸

۲ عدد اسپکتروفتومتر- GC - ترازوی آنالیتیکال- ترازوی دیجیتالی –

– فلیم فتومتر - آب مقطر گیری – هیتر

تحقیقاتی ۴

۷۵

آون- اسپکتروفتومتر-۵ عدد اکسی متر- انکوباتور- ترازوی ۰.۰۰۰۱و۰.۰۱ گرم-کوره-

۲ عددکدورت سنج -۳ عدد pH متر -۲ عدد هدایت سنج -۶ عدد هیتر همزن- BOD متر

جارتست- ترازوی ۰.۰۰۱ گرم

شیمی تجزیه ۲

آب و فاضلاب

شیمی تجزیه ۱

۸۰

آب مقطر گیری- آون- pH متر- همزن مغناطیسی- آمپر متر- هدایت سنج- هیتر-

۲ عدداسپکتروفتومتر -۲ عدد ترازوی دیجیتال- الکترولیز – پایلوت تصفیه بیولوژیکی

فاضلاب - پایلوت تصفیه اکسیداسیون پیشرفته فاضلاب

پایلوت تصفیه شیمیائی فاضلاب - اسپکترو فتومتر- هدایت سنج

تحقیقاتی ۳

۷۸

۲ عدد جار تست -۲ عددترازوی دیجیتال- بن ماری- اسپکتروفتومتر-

۴ عددمولتی متر-۶ عدد هیتر همرن- سانتریفوژ

 

 

ابزار دقیق

۶۷

جذب اتمی- اسپگتروفتومتر ( VIS - UV ) HPLC - فلیم فتومتر- آون-

GC mass ) – جذب اتمی ( VARIAN ) اسپکتروفتومتر ( Vis UV )

FT – IR ( همراه با سل ATR )

 

شیمی فیزیک

۸۲

آون -۲ عدداسپکتروفتومتر-۴ عددهیتر استیرر -۲ عدد pH متر-۶ عدد هدایت سنج –

کولومتر – ۲ عدد رفرکتومتر – ۲ عدد ترازو – پلاریمتر

 

تحقیقاتی ۱

۷۶

۳ عدد ترازوی دیجیتال – آون – روتاری – ۲ عدد سانتریفوژ – ۶ عدد منتل –

۲ عدد استایرر - pH متر – رفراکتومتر

اپتیک و فیزیک مدرن

۱۰۰

گونیا متر – لامپ ریدبرگ – اثر زیمن – لامپ الکترون – منبع تغذیه– لامپ e/m

دستگاه میلیکان – اسیلوسکوپ – ( اپتیک ) : لامپ سدیم– ۲ عدد منبع تغذیه

دستگاه نورنبرگ – لیزر هلیوم نئون – دستگاه حلقه های نیوتن

فیزیک ۳

۳۴

۲ عدد هیتر – ضریب انبساط طولی – فانکشن ژنراتور – گونیو متر – ۴ عدد منبع

تغذیه – کالریمتر – ترازو – ۲ عدد هدایت حرارتی

فیزیک ۲

۵/۳۵

۲۶ عدد منبع تغذیه – ۲۴ عدد مولتی متر – ۷ عدد فانکشن ژنراتور

۱۳ عدد اسیلوسکوپ –

فیزیک ۱(A)

37

3 عدد ماشین اتود – 4 عدد دستگاه برخورد – 7 عدد زمان سنج – 4 عدد ترازوی

یک کفه ای – ۵ عدد میز نیرو – ۲ دستگاه اصطکاک – ترازوی دیجیتال

الکترونیک

۴۵

۳۶ عدد مولتی متر دستی – سیگنال ژنراتور – جعبه مقاومت – ژنراتور

ژنراتور صوتی – ۹ عدد رئوستا

فیزیک ۱B) )

۶۳

۳ عدد ماشین اتود – ۳ عدد دستگاه برخورد – ۶ عدد زمان سنج – ۷ عدد ترازوی

یک کفه ای – ۵ عدد میز نیرو – ۲ دستگاه اصطکاک – ترازوی دیجیتال

کارگاه فیزیک

۴۴

تعیین ظرفیت گرمائی ویژه جامدات - تعیین کشش سطحی مایعات – فانون ارشمیدس –

تعیین چگالی نسبی – تعیین ضریب انبساط حجمی مایعات -

تعیین ضریب انبساط حجمی مطلق مایعات - تعیین ضریب انبساط طولی جامدات -

جو سنج با جیوه – مجموعه اندازه گیری – آونگ ساده – مجموعه قرقره ها –

وسایل نگهدارنده - مجموعه کار با فلز – مجموعه کار با چوب -