دانشکده علوم زیستی

نام آزمایشگاه

متراژ

تجهیزات

فیزیولوژی گیاهی و بیوشیمی

۸۰

۱۴ عدد میکروسکوپ – ۲ عدد استریوسکوپ – فور – ترازوی دیجیتال -

ویدئو میکروسکوپ – تلویزیون – یخچال

 

کارشناسی ارشد

میکروبیولو‌ژی

۳۰

 

 

هیتر شیکر دار – شیکر انکوباتور – شیکر لوله – یخچال – فور –

آب مقطر گیری ترازوی دیجیتال – فتو میکروسکوپ – لوپ - دستگاه PCR

ژل داک – میکروسکوپ فلورسنت – میکرو سانتریفوژ یخچال دار –

شیکر انکوباتور یخچال دار

کارشناسی ارشد

زیست شناسی

۵۳

۲ دستگاه انکوباتور – میکرو ترم – ۳ عدد سانتریفوژ – ۵ عدد میکروسکوپ –

هود لامینار – اسپکتروفتومتر – pH متر – لوپ – یخچال – بن ماری – شیکر –

۲ عدد هیتر مگنت – هیتر – ترازوی دیجیتال

‌ژنتیک زیست و میکروب

۸

ترازوی دیجیتالی – یخچال – فور – هیتر

 

قارچ شناسی

۵۷

بن ماری – سانتریفوژ – ۱۱ عدد میکروسکوپ – ۱۸ عدد استریومیکروسکوپ

Air sampler )

 

زیست شناسی

۳۴

اسلاید- اولترا سانتریفوژ- اسپکترو فتومتر- فور- روتاتور -۳ عدد ترازوی دیجیتال-

۲ عدد pH متر-۳ عددهیتر-۲ عدد بن ماری

 

میکروبیولوژی عمومی

۵۰

۳ عدد اتوکلاو- انگوباتور- شیکر لوله- ترازوی دیجیتال ۰.۰۱و۰.۰۰۱ گرم-

هیتر مگنت-۴ عدد یخچال

 

میکروبیولوژی محیطی

۳۰

۱۱ عدد سمپلر-۲ عدد میکروتوم-۲ عددانکوباتور-۲ عدد فور- سانتریفوژ-

۲ عدد بن ماری -۲ عدد هیتر مگنت - اتو کلاو-۲۶ عددمیکروسکوپ -

ویدیو میکروسکوپ- تلویزیون

 

کارشناسی ارشد

علوم گیاهی

۵۰

۱۲ عدد میکروسکوپ- اسیلوسکوپ- هیتر مگنت- اپک-اسلاید- بن ماری-

کیموگراف- ترازوی دیجیتال- لوپ- اسپکتروفتومتر- ویدئو میکروسکوپ-

سانتریفوژ- استیمولاتور - تلویزیون- GPS

اطاق فتومیکروسکوپ

۷

فتو میکروسکوپ- کامپیوتر – pH متر -

زیست شناسی عمومی

 

۳۴

هیتر-۳ عددترازو دیجیتال- فور- اولتراسونیک- بن ماری- اسپکتروفتومتر-

تلویزیون- یخچال

سیستماتیک گیاهی

۱۸