دانشکده علوم و فنون

 

 

دانشکده علوم و فنون دریائی

نام آزمایشگاه

متراژ

تجهیزات

اکولوژی

۴۰

۱۵ عدد استریو میکروسکوپ – ۸ عدد میکروسکوپ – ۲ عددکیمو گراف- سانتریفوژ

میکرو هماتوکریت – هدایت سنج

شیلات و هیدروبیولوژی

۴۵

۶ دستگاه میکروسکوپ – ۳ عدد میکروسکوپ اینورت – ترازوی دیجیتال – pH متر

۶ دستگاه لوپ – شیکر ارلن

 

بیولوژی

۷۰

۷ عدد میکروسکوپ – ۶ عدد لوپ – بن ماری – انکوباتور – هیتر – اتوکلاو –

یخچال - فریزر

 

تحقیقاتی

۴۰

الکتروفورز – ژرمیناتور – آون – انکوباتور – ۳ عدد لوپ – فتو میکروسکوپ –

میکروسکوپ اینورت – اتوکلاو – شیکر – هیتر

 

کارگاه فیزیک دریا

۱۹

شوری سنج – جریان سنج – ترمو گراف – رطوبت سنج – اتوکلاو – آون –

نمونه بردار آب – ۷ عدد آمپر متر – ۷ عدد ولت متر – نمونه بردار آب

(جریان سنج دریائی) در حال خرید

 

کارگاه هواشناسی

۲۱

ترمو گراف – ۲ عدد باد سنج – آفتاب نگار – هایکروگراف – باد سنج دیجیتالی –

۲ عدد GPS – استیمولاتور – اسپکتروفتومتر

 

آلودگی محیط زیست و

هیدروشیمی

۴۵

اسپکتروفتومتر - انکوباتور – فور – اکسی متر – pH متر – DO متر –

توربیدی متر – هدایت سنج – ۶ عدد میکروسکوپ – COD – شمارنده تابش گاما

جمع آوری طیف گاما – آشکار ساز - گایگرمولر – ۳ عدد هیتر – هات پلیت –

( Tissue Processor – Parrafin dispenser )

محیط زیست انسانی ۱

 

۵۱

پلانی متر دیجیتال – تراز – ژیروسکوپ – پانتوگراف – دوربین نیبو – تئودولیت

استریوسکوپ جیبی و آیینه دار – تلویزیون – اره برقی بزرگ – اره برقی بوش -

بن ماری – ویدئو – اسلاید – متر نقشه برداری - شیب سنج – منحنی سنج

محیط زیست طبیعی ۲

۴۴

۲ عدد هدایت سنج – کدورت سنج – DO متر – سانتریفوژ – ۲ عدد pH متر -

اسپکتروفتومتر – صدا سنج – شیکر – ترازوی دیجیتال – شیکر خاک

 

محیط زیست انسانی ۲

۴۰

هات پلیت – انکوباتور – ترازوی دیجیتال – سختی گیر – ۶ عدد میکروسکوپ -

۲ عدد اتوکلاو – فور – بن ماری – یخچال – کلدال

محیط زیست طبیعی ۱

۴۰

۸ عدد میکروسکوپ – هیتر برقی – ترازوی دیجیتال