آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 81 تا 100 مورد از کل 282 مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
روال حذف غیبتهای امتحانی در مقطع کارشناسی ارشددانشجویان
روال حذف غیبتهای امتحانی در مقطع کارشناسیدانشجویان
روال درخواست مهمانی طبق ماده 55دانشجویان
مراحل ثبت دروس دانشجویان انتقالیدانشجویان
روندنمای چگونگی درخواست ارتقای مرتبه علمیاعضای هیات علمی
فلوچارت معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی
فلوچارت سیستم امور مالیسیستم امور مالی
فلوچارت دبیرخانه مرکزیسیستم امور مالی
فلوچارت صندوق رفاهصندوق رفاه
فلوچارت مدیریت پشتیبانیمدیریت پشتیبانی
فلوچارت عمران اجرا و نظارتاجرا -نظارت
عمران-تعمیر نگهداریتعمیر نگهداری
چارت طراحیمشاوران-طراحی
فلوچارتهای اداره ارتباط با صنعتارتباط با صنعت
مراحل تصویب طرح پیشنهادی پروپوزال واخذ کد پایان نامه و مراحل دفاع ازپایان نامهامور پژوهشی
گردش کار پرداخت کمک هزینه دانشجویان ارشدآزمایشگاه
فرآیند ارزیابی و نظارتدفتر طرح و برنامه و بودجه
فرآیند امتیاز فعالیت های پژوهشیدفتر طرح و برنامه و بودجه
فرآیند آنالیز بودجهدفتر طرح و برنامه و بودجه
برنامه توسعهدفتر طرح و برنامه و بودجه