نمایش 141 تا 160 مورد از کل 278 مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
فرآیند نمودار سازمانی دفتر طرح و برنامه و بودجهدفتر طرح و برنامه و بودجه
فرآیند کنفرانس داخلیدفتر طرح و برنامه و بودجه
فرآیند کنفرانس بین المللیدفتر طرح و برنامه و بودجه
فرصت مطالعاتیدفتر طرح و برنامه و بودجه
عملکرد بودجه پژوهشیدفتر طرح و برنامه و بودجه
طرح پژوهشیدفتر طرح و برنامه و بودجه
پیش بینی بودجهدفتر طرح و برنامه و بودجه
برنامه توسعهدفتر طرح و برنامه و بودجه
فرآیند آنالیز بودجهدفتر طرح و برنامه و بودجه
فرآیند امتیاز فعالیت های پژوهشیدفتر طرح و برنامه و بودجه
فرآیند ارزیابی و نظارتدفتر طرح و برنامه و بودجه
گردش کار پرداخت کمک هزینه دانشجویان ارشدآزمایشگاه
مراحل تصویب طرح پیشنهادی پروپوزال واخذ کد پایان نامه و مراحل دفاع ازپایان نامهامور پژوهشی(تنظیم نشده)
فلوچارتهای اداره ارتباط با صنعتارتباط با صنعت
چارت طراحیمشاوران-طراحی
عمران-تعمیر نگهداریتعمیر نگهداری
فلوچارت عمران اجرا و نظارتاجرا -نظارت
فلوچارت مدیریت پشتیبانیمدیریت پشتیبانی
فلوچارت صندوق رفاهصندوق رفاه
فلوچارت دبیرخانه مرکزیسیستم امور مالی