آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 161 تا 180 مورد از کل 279 مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرآیند امتیاز فعالیت های پژوهشیدفتر طرح و برنامه و بودجه
فرآیند ارزیابی و نظارتدفتر طرح و برنامه و بودجه
گردش کار پرداخت کمک هزینه دانشجویان ارشدآزمایشگاه
مراحل تصویب طرح پیشنهادی پروپوزال واخذ کد پایان نامه و مراحل دفاع ازپایان نامهامور پژوهشی
فلوچارتهای اداره ارتباط با صنعتارتباط با صنعت
چارت طراحیمشاوران-طراحی
عمران-تعمیر نگهداریتعمیر نگهداری
فلوچارت عمران اجرا و نظارتاجرا -نظارت
فلوچارت مدیریت پشتیبانیمدیریت پشتیبانی
فلوچارت صندوق رفاهصندوق رفاه
فلوچارت دبیرخانه مرکزیسیستم امور مالی
فلوچارت سیستم امور مالیسیستم امور مالی
فلوچارت معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی
مراحل ثبت دروس دانشجویان انتقالیدانشجویان
روال درخواست مهمانی طبق ماده 55دانشجویان
روال حذف غیبتهای امتحانی در مقطع کارشناسیدانشجویان
روال حذف غیبتهای امتحانی در مقطع کارشناسی ارشددانشجویان
روال حذف غیبتهای امتحانی در مقطع دکتریدانشجویان
روال ثبت نام معرفی به استاددانشجویان
روال انصراف از تحصیلدانشجویان