نمایش 1 تا 20 مورد از کل 278 مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونهدانشجویی - دانشجویان
الحاقیه آئین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی (۹۶)دانشجویی - دانشجویان(تنظیم نشده)
فرم صدور مجوز شرکت در امتحان جامعآموزشی - دانشجویان
فرم های انتخاب و معرفی دانشجویان نمونهدانشجویی - دانشجویان
دستورالعمل نگارش گزارش نهایی طرح پژوهشیدفتر طرح و برنامه و بودجه(تنظیم نشده)
شیوه نامه انضباطی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامیدانشجویی - دانشجویان
فرم درخواست معافیت از فعالیت ورزشیدانشجویی - دانشجویان
فرمهای آموزشی ثبت نام مقطع دکترای تخصصی نیمسال اول 96-95آموزشی - دانشجویان
فرمهای آموزشی ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد نیمسال اول 96-95آموزشی - دانشجویان
فرمهای آموزشی ثبت نام مقطع کارشناسی پیوسته نیمسال اول 96-95آموزشی - دانشجویان
فرمهای آموزشی ثبت نام مقطع کارشناسی ناپیوسته نیمسال اول 96-95آموزشی - دانشجویان
آئین نامه دفاتر خدمات مشاوره و راهنمایی - بخش اولدانشجویان
آئین نامه دفاتر خدمات مشاوره و راهنمایی - بخش دومدانشجویان
آئین نامه طرحهای برون دانشگاهیارتباط با صنعت
آئین نامه کمیته انضیاطیدانشجویان
آیین نامه آموزشی مقطع دکتریمقطع دکتری
آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسیمقطع کارشناسی
آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی ارشد
آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی به انضمام جدول امتیازاتبخشنامه های اعضای هیأت علمی
آیین نامه ارزیابی مقالات پایان نامه هاامور پژوهشی(تنظیم نشده)