آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 101 تا 120 مورد از کل 278 مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
طرح پژوهشیدفتر طرح و برنامه و بودجه
طرح نامه برگزاری یا شرکت در مسابقات نمایشگاهها و جشنواره هادانشجویان کارشناسی
طرح نامه برگزاری یا شرکت در مسابقات نمایشگاهها و جشنواره هادانشجویان تحصیلات تکمیلی
عمران-تعمیر نگهداریتعمیر نگهداری
عملکرد بودجه پژوهشیدفتر طرح و برنامه و بودجه
فایل گزارش تشویق مقالاتدفتر طرح و برنامه
فایل گزارش تشویق مقالاتدفتر طرح و برنامه
فرآیند آنالیز بودجهدفتر طرح و برنامه و بودجه
فرآیند ارزیابی و نظارتدفتر طرح و برنامه و بودجه
فرآیند امتیاز فعالیت های پژوهشیدفتر طرح و برنامه و بودجه
فرآیند پرداخت هزینه های پزشکیکارگزینی
فرآیند تشویق مقالاتهمایشها ، سخنرانیها و. مقالات
فرآیند سخنرانی های علمیهمایشها ، سخنرانیها و. مقالات
فرآیند صدور گواهی اسکان مهمانسراهاکارگزینی
فرآیند صدور گواهی دندانپزشکیکارگزینی
فرآِیند صدور گواهی کسر از حقوقکارگزینی
فرآیند کارگاه روش شناسیهمایشها ، سخنرانیها و. مقالات
فرآیند کنفرانس بین المللیدفتر طرح و برنامه و بودجه
فرآیند کنفرانس داخلیدفتر طرح و برنامه و بودجه
فرآیند مرخصی استعلاجیکارگزینی