ضد عفونی کردن و ایزوله کردن ساختمان ها و محیط دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال توسط پرسنل زحمت کش خدمات