فیلم های آموزشی سامانه دان (اساتید)

۱۶ مهر ۱۳۹۹ ۲
۱-ورود اساتید به سامانه دانان
۲-آموزش ایجاد جلسه در سامانه دانان