فهرست رشته های تحصیلی

نمایش 1 تا 20 مورد از کل 454 مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی مدیریت دولتیمدیریت دولتیدکترای تخصصی
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی کامپیوترکارشناسی نرم افزارکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم پایهفیزیککارشناسی-هسته ایکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم پایهزمین شناسی ( کارشناسی )پترولوژی ( کارشناسی ارشد )کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیحقوقحقوق عمومی (دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهریاضیکارشناسی ریاضیات و کاربردهاکارشناسی پیوسته
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی ارشد مدیریت دولتیمدیریت مالی دولتیدکترای تخصصی
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی کامپیوترکارشناسی ارشد معماری سیستمهای کامپیوترکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهزمین شناسی ( کارشناسی )رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ( دکتری . Ph. D )دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیفلسفهفلسفه هنر(دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیعلوم اجتماعی و پژوهشگری (کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده الهیات و معارف اسلامیالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیثکارشناسی علوم و قرآن حدیث خواهران و برادرانکارشناسی پیوسته
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی ارشد مدیریت صنعتیدکتری مدیریت صنعتیدکترای تخصصی
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی رباتیککارشناسی مهندسی رباتیککارشناسی پیوسته
دانشکده علوم و فنون دریاییمحیط زیستدکتری مدیریت محیط زیستدکترای تخصصی
دانشکده زبانهای خارجیزبان و ادبیات انگلیسیدکتری زبان و ادبیات انگلیسیدکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیعلوم اجتماعی - جمعیت شناسی(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده الهیات و معارف اسلامیالهیات و معارف اسلامیدکتری الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام اسلامدکترای تخصصی
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی ارشد حسابداریدکتری حسابداریدکترای تخصصی
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی مدیریت فرهنگیمدیریت فرهنگی و هنریدکترای تخصصی