دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای پور عباس1100دفتر ریاستریاست واحد
آقای عبداللهی1120-1121مدیر حوزه ریاستحوزه ریاست
حراست واحد1140مدیر حراستحوزه ریاست
آقای شفوی1143مسئول حراستدانشکده مدیریت
آقای طالبی1145رئیس حفاظت فیزیکیحوزه ریاست
آقای قنبری آقای شیری1144سر شیفت حفاظت فیزیکیحوزه ریاست
خانم عبدی4531کارشناس امتحاناتدانشکده فنی و مهندسی
انتظامات1147درب جنوبحوزه ریاست
انتظامات1148درب شمالحوزه ریاست
انتظامات1149درب کارگاهیحوزه ریاست
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 587 مورد.