دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
دفتر ریاست واحد1100دفتر ریاستریاست واحد
آقای عبداللهی1120-1121مدیر حوزه ریاستریاست
حراست واحد1140مدیر حراستریاست
آقای شفوی1143مسئول حراستدانشکده مدیریت
آقای طالبی1145رئیس حفاظت فیزیکیریاست
سر شیفت حفاظت فیزیکی آقای قنبری1144سر شیفت حفاظت فیزیکیریاست
خانم عبدی-کارشناس آموزشدانشکده فنی و مهندسی
انتظامات1147درب جنوبریاست
انتظامات1148درب شمالریاست
انتظامات1149درب کارگاهیریاست
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 549 مورد.