دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم ادیب زاده77317841معاونت آموزشی دانشجویی فرهنگیدانشکده مدیریت
خانم دکتر شریف نیا9803معاون آموزشی و پژوهشیدانشکده علوم زیستی
آقای دکتر ترابی9802معاونتدانشکده علوم و فنون دریایی
آقای دکتر اخوان سپهی9800رئیس دانشکدهدانشکده علوم زیستی
خانم رحمنی9702کارشناس امور فرهنگیدانشکده علوم زیستی
خانم ایلانلو9700مسئول امور دانشجوییدانشکده علوم زیستی
خانم صبوری9600مدیر پژوهشدانشکده علوم زیستی
خانم حدادی9550برنامه ریزی- مسئول فارغ التحصلان کارشناسیدانشکده علوم زیستی
آقای بنیادی9540کارشناس امور آموزشیدانشکده علوم زیستی
خانم م احدی9530کارشناس امور آموزشی و مسئول امتحانات و ثبت نمراتدانشکده علوم زیستی
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 587 مورد.