دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم روشن دل6649کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم سراج6612کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم رضوی پور6628 6631مسئول انبار موارد شیمیاییپژوهشگاه مرکزی
خانم کاتوزیان6629کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم نوروزی6630کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
آقای مسعودی6634کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم یداللهی6635کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم ایلخانی6639کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم شوقی جمیل6641کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم مظهری6643-6642کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 590 مورد.