دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم ادیب زادهمعاونت آموزشی دانشجویی فرهنگیدانشکده مدیریت
آقای گودرزیکارشناس آموزشدانشکده فنی و مهندسی
آقای پور شریفکارشناس آموزش- فارغ التحصیلاندانشکده مدیریت
خانم آیینکارشناس تحصیلات تکمیلیدانشکده مدیریت
خانم دکتر اشرفیمدیر گروه مدیریت بازرگانی کارشناسی و کارشناسی ناپیوستهدانشکده مدیریت و علوم اجتماعی
خانم دکتر ابراهیمیمدیر گروه ادیان و عرفان در کلیه مقاطعدانشکده الهیات
خانم توحیدی منفردکارشناس دانش آموختگانمعاونت آموزش
آقای صادق ویشکائیکارگزین هیات علمیمعاونت آموزش
آقای ملکی-متصدی دبیر خانهمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
خانم نرگس حبیبی-کارشناس آموزشدانشکده شیمی و علوم پایه
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 591 مورد.