دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
سانترال مرکزی1000-1009
خانم معین1459پیمانکار
آقای بهارلوئی6638کارشناس آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزی
خانم طهوری6637کارشناس آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزی
خانم قلی پور-کارشناس آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزی - دانشکده شیمی
خانم دکتر سلیمی6610رئیس اداره آزمایشگاه ها و کارگاه ها و سرپرست مجتمعآزمایشگاه مرکزی واحد
آقای موسوی1592کارشناساداره قرآن و عترت
آقای بدر نژاد-رئیس اداره امور پشتیبانیاداری و مالی
آقای حیدری1330مدیر مالیاداری و مالی
سیده زهرا حسنی1512کارشناس امور دانش آموختگانامور دانش آموختگان
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 591 مورد.