دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم انتخابی فرد3704کارشناس امور فرهنگیدانشکده علوم انسانی
آقای دکتر برادران2800ریاستدانشکده مدیریت
آقای شیرین پور4102کارشناس دبیر خانهدانشکده فنی و مهندسی
آقای فولادلو1462مسئول امور اداری رییس امور کمسیون و معاملاتمعاونت اداری و مالی
آقای علی رحم نظری2102دبیرخانه دانشکده مدیریتدانشکده مدیریت
آقای صید مرادی2200اتاق اساتید دانشکده مدیریتدانشکده مدیریت
آقای دکتر نقدی بهار2301مدیر گروه حسابداریدانشکده مدیریت و علوم اجتماعی
آقای دکتر کاوسی2302مدیر گروه مدیریت برنامه ریزی فرهنگی ، آموزش ، آموزش عالی ، کار آفرینی ، آموزش و بهسازی نیروی انسانی در کلیه مقاطعدانشکده مدیریت
آقای دکتر رضایی2803معاون پژوهشی - مدیر گروه مدیریت فرهنگی و هنریدانشکده مدیریت
خانم دکتر شعار2306مدیر گروه مدیریت صنعتی و مدیریت فناوری مقطع تحصیلات تکمیلیدانشکده مدیریت
نمایش 91 تا 100 مورد از کل 549 مورد.