دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم محمودی زرندی1295کارگزین هئات علمیمعاونت آموزش
خانم محمدی پیله ور1515کارشناس امور دانش آموختگانمعاونت دانشجویی
خانم محمدخانی5530کارشناس آموزش(مسئول امتحانات و ثبت نمرات)دانشکده برق و کامپیوتر
خانم محتشم نیا1635کارشناس نشریاتمعاونت پژوهش و فناوری
خانم مؤمنی3540مسئول خدمات کامپیوتریدانشکده علوم انسانی
خانم م احدی9530کارشناس امور آموزشی و مسئول امتحانات و ثبت نمراتدانشکده علوم زیستی
خانم لهردی2516کارشناس امور آموزشی دانشکدهدانشکده مدیریت
خانم لهردی-کارشناس امور آموزشیدانشکده برق و کامپیوتر
خانم لطفعلی زاده6700مسئول امور دانشجوییدانشکده شیمی و علوم پایه
خانم قیومی1541کارشناس امور نقل و انتقالاتمعاونت دانشجویی فرهنگی
نمایش 91 تا 100 مورد از کل 587 مورد.