دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم سرخه1391حسابدار اداره حسابداریمعاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی
آقای هاشمی1440مدیر کل امور عمومی و پشتیبانیمعاونت توسعه و مدیریت منابع
آقای دکتر شکری نوده1420مدیریت طرح و برنامه و بودجه واحدمعاونت توسعه و مدیریت منابع
آقای مولایی1810رییس اداره کارگزینی کارکنانمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
خانم یارمحمدی1812کارشناس اداره کارگزینیمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
خانم ناظم زاده1815کارشناس مسئول صدور احکاممعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای مویدی1820رئیس اداره بیمه و رفاهمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای فولاد لو1840رئیس امور نقلیهمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای خدامی1830رئیس اداره خدماتمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
خانم رضائی مهر1701مسئول دبیرخانهمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
نمایش 91 تا 100 مورد از کل 589 مورد.