دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم رهبر1292کارگزین هیات علمیمعاونت آموزش
صادقی ویشکایی1293کارگزین هیات علمیمعاونت آموزش
آقای شعبانی1294کارگزین هیات علمیمعاونت آموزش
خانم محمودی زرندی1295کارگزین هئات علمیمعاونت آموزش
آقای خلیقی1296کارشناس کارگزینی هیات علمیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
خانم سلیمی1310رئیس اداره درآمدمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای صمد پور1320رئیس اداره صنودوق رفاه دانشجویانمدیریت امور اداری و منابع انسانی
خانم فتوحی1321کارشناس صندوق رفاهمعاونت اداری و مالی
آقای حیدری1330مدیر مالیاداری و مالی
آقای خدابنده1331حسابدار اداره درآمدمعاونت اداری و مالی
نمایش 91 تا 100 مورد از کل 591 مورد.