دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای صالح2500رئیس اداره امور آموزشی دانشکدهدانشکده مدیریت
آقای انصاری2700رئیس اداره امور دانشجوییدانشکده مدیریت
آقای بدر نژاد-رئیس اداره امور پشتیبانیاداری و مالی
آقای فرهنگیان7100رئیس اداره امور پشتیبانیدانشکده زبانهای خارجی
خانم بزازیان2600رئیس اداره امور پژوهشیدانشکده مدیریت
آقای نجفی1843رئیس اداره انبارمعاونت اداری و مالی
آقای صادقی1850رئیس اداره انبارمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای صداقت1383رئیس اداره برنامه و بودجهمعاونت اداری و مالی
آقای مویدی1820رئیس اداره بیمه و رفاهمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
خانم سلطانی1260رئیس اداره تحصیلات تکمیلیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
نمایش 91 تا 100 مورد از کل 586 مورد.