دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم شجاعی قاهان7511کارشناس امور آموزشیدانشکده زبانهای خارجی
خانم طاهری7500مدیر امور آموزشی پژوهشی و فناوریدانشکده زبانهای خارجی
خانم اسدی راد7540کارشناس خدمات کامپیوتریدانشکده زبانهای خارجی
خانم آشوری7550مسئول برنامه ریزی دانشکدهدانشکده زبانهای خارجی
خانم روشن ضمیر7600مسئول پژوهشدانشکده زبانهای خارجی
خانم خزلی7612کارشناس کتابخانهدانشکده زبانهای خارجی
آقای محبی7620کارشناس امور پژوهشیدانشکده زبانهای خارجی
خانم افشار7700مسئول امور دانشجوییدانشکده زبانهای خارجی
خانم خادم7701کارشناس امور دانش آموختگاندانشکده زبانهای خارجی
خانم شاکر7703کارشناس امور فرهنگیدانشکده زبانهای خارجی
نمایش 91 تا 100 مورد از کل 590 مورد.