دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم دکتر وهاب زاده2309مدیر گروه مدیریت بازرگانی مقطع تحصیلات تکمیلیدانشکده مدیریت
خانم احمدی1351کارشناس دفتر داریمعاونت اداری و مالی
خانم قمری4401حسابداردانشکده فنی و مهندسی
-2402حسابدار دانشکده مدیریتدانشکده مدیریت
آقای صالح2500رئیس اداره امور آموزشی دانشکدهدانشکده مدیریت
خانم نصیری2510کارشناس امور آموزشی دانشکدهدانشکده مدیریت
خانم غیابی2511کارشناس امور آموزشیدانشکده مدیریت
خانم آهنگری4511کارشناس امور آموزشیدانشکده فنی و مهندسی
خانم حبیبی2513کارشناس امور آموزشیدانشکده مدیریت
خانم فاضل مجلسی5514کارشناس امور آموزشیدانشکده برق و کامیوتر
نمایش 101 تا 110 مورد از کل 591 مورد.