دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم قلی زاده1670مسئول نرم افزارمدیریت فناویری و اطلاعات
خانم قلی تبار7306مدیرگروه زبان و ادبیات عربدانشکده زبانهای خارجی
خانم قزل1816بایگانی کارگزینیمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
خانم قربانی6500مدیر آموزشدانشکده شیمی
خانم قربانی6510مدیر آموزشدانشکده شیمی
خانم قربانی-مدیر امور آموزشیدانشکده شیمی و علوم پایه
خانم قرائی پور1363کارشناس اداره حقوق و دستمزدمعاونت اداری و مالی
خانم قاسم زاده تکیه2521کارشناس امور آموزشی دانشکدهدانشکده مدیریت
خانم قاسم زاده تکیه-کارشناس امور آموزشیدانشکده علوم انسانی
خانم فیضی-کارشناس امور دانشجوییدانشکده مدیریت
نمایش 101 تا 110 مورد از کل 590 مورد.