دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم رضائی مهر1701مسئول دبیرخانهمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
خانم عرب شیرازی1703کارمند دبیرخانهمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
خانم زارع1704کارشناس امور اداریمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
خانم قزل1816بایگانی کارگزینیمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای حسین احمدی1860رئیس اداره تدارکاتمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای خداوردی1863کارشناس تدارکاتمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای جعفری1853تعاونی مصرفمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای آقاپور فرکوش1811کارشناس اداره کارگزینیمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
ترابری1841ترابریمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای صادقی1850رئیس اداره انبارمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
نمایش 101 تا 110 مورد از کل 590 مورد.